Nagrody – premie i wykształcenie urzędników miasta – gminy i powiatu

Zapytaliśmy Urząd Miasta,Gminy i Starostwo Powiatowe

1.Jakie są kryteria oceny pracy pracowników, urzędników, na jakiej zasadzie otrzymują pracownicy, urzędnicy premie uznaniowe, nagrody, czy wszyscy otrzymują taką samą kwotę premii -nagrody- czy jest jakiś regulamin, jeśli tak to prosimy o przesłanie.

2.Podanie  wysokości (kwoty) sumarycznej nagród i premii wypłaconych wszystkim pracownikom urzędu w okresie od 1 stycznia 2015 r. do dnia odpowiedzi na wniosek, spełniającej w pełni powyższe żądanie wnioskodawcy (w ujęciu rocznym);

3. Wynagrodzenia brutto za miesiąc wrzesień 2017 r. każdego z pracowników urzędu  pełniącego funkcje publiczne z podaniem imienia, nazwiska, stanowiska służbowego (referatu) i przyporządkowanej kwoty brutto tegoż wynagrodzenia;

4. Zestawienia pracowników urzędu pełniących funkcje publiczne (imiona i nazwiska) z podziałem na wydział/referat/stanowisko wraz ze wskazaniem nazwy ukończonego kierunku studiów lub szkoły (plus specjalność i ewentualnie nazwa kierunku ukończonych studiów podyplomowych – jeśli dotyczy).

5. Ilu obecnie jest stażystów w Urzędach  i z jakiego programu jest realizowany ich staż?, czy po stażu jakiś stażysta zostanie zatrudniony?

Przedstawiamy Państwu odpowiedzi Urzędu Miasta, w następnej kolejności będzie Starostwo Powiatowe i Urząd Gminy,  które nie odpowiedziały nam jeszcze na wszystkie pytania o które wnioskowaliśmy.

1. Zasady przyznawania nagród uznaniowych i premii określone są w Regulaminie Wynagradzania pracowników Urzędu Miasta wprowadzonym zarządzeniem Nr. 334/08/2017 Prezydenta Miasta z dnia 10 sierpnia 2017 r. Treść zarządzenia http://bip.starogard.pl/Article/get/id,20140.html

Składniki wynagradzania pracowników Urzędu Miasta:
wynagrodzenie zasadnicze
dodatek funkcyjny –  jest obligatoryjnym składnikiem wynagrodzenia za pracę i jest przyznawany Pracownikom zajmującym stanowiska urzędnicze wymienione poniżej
1) Sekretarz Miasta Starogard Gdański,
2) Zastępca Skarbnika Miasta Starogard Gdański,
3) Naczelnik wydziału,
4) Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego,
5) Komendant Straży Miejskiej,
6) Radcowie prawni,
7) Zastępca naczelnika wydziału,
8) Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego,
9) Zastępca Komendanta Straży Miejskiej,
10) Audytor Wewnętrzny,
11) Pełnomocnik do spraw Ochrony Informacji Niejawnych,
12) Kierownik referatu,
13) Zastępca kierownika referatu,
14) Kierownik referatu w strukturze wydziału.
Dodatek funkcyjny nie może być niższy niż 300 zł i wyższy niż 3000 zł.

DODATEK SPECJALNY
1.Dodatek specjalny może zostać przyznany Pracownikowi z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań.
Dodatek specjalny przyznaje się na czas określony nie dłuższy niż istnienie okoliczności, o których mowa w ust. 1, w kwocie wynoszącej co najmniej 20 % i nie więcej niż 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego Pracownika, któremu dodatek przyznano. Pracownikom, którym nie przysługuje dodatek funkcyjny można przyznać dodatek specjalny w kwocie co najmniej 20 % i nie więcej niż 50% wynagrodzenia zasadniczego Pracownika, któremu dodatek przyznano. Przepisy dotyczące dodatku specjalnego nie dotyczą pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych, obsługi, asystentów i doradców.

PREMIA
Dla Pracowników zajmujących stanowiska pomocnicze i obsługi tworzy się fundusz premiowy. Premię ustala się w wysokości 40% płacy zasadniczej na stanowiskach:
1) zaopatrzeniowiec,
2) sekretarka,
3) konserwator,
4) robotnik gospodarczy,
5) dozorca,
6) sprzątaczka,
7) goniec,
8) kierowca samochodu osobowego,
9) kierownik kancelarii.
Premię wypłaca się w okresach miesięcznych, łącznie z wynagrodzeniem zasadniczym. Premia ma charakter regulaminowy. Wysokość premii ustala Pracodawca na wniosek przełożonego.

PREMIA UZNANIOWA
Pracownikom zatrudnionym na stanowiskach pomocy administracyjnej, realizującym swoje obowiązki sumiennie, starannie, ze szczególnym zaangażowaniem i efektywnością, może zostać przyznana premia. Premia ma charakter uznaniowy. Wysokość premii nie może przekraczać 40 % wynagrodzenia zasadniczego

NAGRODA UZNANIOWA
Nagrody mogą być przyznawane, w miarę posiadanych środków w następujących terminach i okolicznościach:
1) do 30 czerwca,
2) do 15 grudnia,
3) za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej,
4) po ukończeniu przez Pracownika studiów wyższych lub podyplomowych pod
warunkiem, że posiada on co najmniej 3-letni staż pracy w Urzędzie i kierunek tych
studiów jest zgodny z zakresem wykonywanych zadań na stanowisku.
5) po przeprowadzeniu auditu zewnętrznego auditorom wewnętrznym, na wniosek
pełnomocnika prezydenta do spraw systemu zarządzania jakością, po uzgodnieniu
z bezpośrednim przełożonym.
6. Decyzję o przyznaniu nagrody i jej kwocie podejmuje Pracodawca z własnej inicjatywy lub po rozpatrzeniu umotywowanego wniosku przełożonego Pracowników albo Sekretarza Miasta Starogard Gdański. Wysokość jednorazowo przyznanej Pracownikowi nagrody nie może przekroczyć 150% kwoty jego wynagrodzenia miesięcznego liczonego jak ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

Suma  nagród wypłaconych pracownikom Urzędu Miasta w latach 2015-2017

Urząd Miasta-1

Rok 2015 – 418 072,50 zł
Rok 2016 – 413 903,06 zł
Rok 2017 (do dnia 31 października 2017 r.) – 244 926,68

 

Łącznie na nagrody przeznaczono : 1 mln 76 tys , 902 zł, 24 gr.

 

 

 

Wynagrodzenie brutto za m-ce wrzesień 2017 r., każdego z pracowników Urzędu Miasta pełniącego funkcje publiczne z podaniem imienia i nazwiska, stanowiska służbowego (referatu) nazwy ukończonego kierunku studiów lub szkoły (plus specjalność – nazwa kierunków ukończonych studiów podyplomowych)

Urząd Miasta-2Urząd Miasta-3Urząd Miasta-4

1. Stankowiak Janusz – Prezydent Miasta
kierunek ukończonych studiów – ekonomia/zarządzanie
– wynagrodzenie brutto 12 330,00 zł

2. Kalinowski Maciej – z-ca Prezydenta kierunek ukończonych studiów politologia wynagrodzenie brutto – 10 600,00 zł

3.Biesek-Talewski Przemysław z-ca Prezydenta kierunek ukończonych studiów budownictwo – studia podyplomowe kierunek prawno – menedżerski szacowanie nieruchomości akademia liderów samorządowych.
Wynagrodzenie brutto 11 600,00 zł

4. Toporowski Zbigniew – Sekretarz Miasta kierunek ukończonych studiów- historia. Wyższa Szkoła Oficerska – inżynier. Studia podyplomowe – zarządzanie w polskiej administracji publicznej a wspólnota europejska przestrzeń administracyjna akademia liderów samorządowych.
Wynagrodzenie brutto 10 282,50 zł

5. Denis Dariusz – Skarbnik Miasta kierunek ukończonych studiów – ekonomika -studia podyplomowe bankowość: bankowość i finanse
Wynagrodzenie brutto 8 940,00 zł

6. Brauer Sebastian – stanowisko kierownik referatu Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Ochrony Środowiska kierunek ukończonych studiów- budownictwo.
Wynagrodzenie brutto 4 633,50 zł

7. Brzozowska Maria stanowisko – Naczelnik Wydziału Planowania i Urbanistyki kierunek ukończonych studiów architektura. Studia podyplomowe – zarządzanie rozwojem przestrzennym miast.
Wynagrodzenie brutto 7 000,00 zł

8. Buczyńska Agnieszka stanowisko – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych kierunek studiów: administracja – studia podyplomowe – prawo pracy.
Wynagrodzenie brutto 8 779,84 zł

9. Cysarczyk Jarosław – Komendant Straży Miejskiej studia w zakresie prawno-administracyjnym oraz ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Wynagrodzenie brutto 6 550,00 zł

10. Gawlik Izabela stanowisko z-ca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego kierunek studiów: filologia polska – studia podyplomowe: zarządzanie w oświacie, zarządzanie w polskiej administracji publicznej a wspólnota europejska przestrzeń administracyjna.
Wynagrodzenie brutto 5 566,00 zł

11. Gdaniec Wojciech stanowisko – z-ca Naczelnika Wydziału Podatków i Ewidencji Dochodów kierunek studiów: administracja
Wynagrodzenie brutto 5 566,00 zł

12. Kamińska Bożena stanowisko- Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
kierunek studiów: administracja
Wynagrodzenie brutto 7 000,00 zł

13. Karczyński Janusz stanowisko – Naczelnik Wydział Techniczno -Inwestycyjnego
kierunek studiów: budownictwo,  studia podyplomowe – efektywność energetyczna w sektorze publicznym- zarządzanie energią w gminach i powiatach
Wynagrodzenie brutto 8081 ,00 zł

14. Kendzierska-Blyskal Ewa stanowisko – Naczelnik Wydział Finansowy – Zastępca Skarbnika kierunek studiów: finanse i bankowość, studia podyplomowe –  rachunkowość budżetowa.
Wynagrodzenie brutto 8 460,00 zł

15. Noch Wojciech stanowisko – Naczelnik Wydział Podatków i Ewidencji Dochodów
kierunek studiów: administracja
Wynagrodzenie brutto 7 600,00 zł

16. Potocka Anna stanowisko – Główny specjalista z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego  kierunek studiów: administracja
Wynagrodzenie brutto 6 013,00 zł

17. Pradzińska Anna stanowisko – Główny specjalista Wydział Techniczno – Inwestycyjny
kierunek studiów: inżynieria środowiska
Wynagrodzenie brutto 5 739,67 zł

18. Putkamer-Jankowska Grażyna stanowisko- Naczelnik Wydział Gospodarki Gruntami Geodezji i Rolnictwa kierunek studiów: geodezja urządzeń rolnych studia podyplomowe – wycena nieruchomości: pozyskiwanie funduszy pomocowych Unii Europejskiej. Zarządzanie w administracji publicznej.
Wynagrodzenie brutto 8 137,00 zł

19. Sadowska Paulina stanowisko- Podinspektor Wydział Podatków i Ewidencji Dochodów
kierunek studiów: zarządzanie i marketing
Wynagrodzenie brutto 2 769,96 zł

20.Tkaczyk-Kurkowska Beata stanowisko Naczelnik Wydział Spraw Obywatelskich
kierunek studiów: administracja, studia podyplomowe zarządzanie kapitałem ludzkim
Wynagrodzenie brutto 7 000,00 zł

21. Wodzik Magdalena stanowisko- Zastępca Naczelnika Wydział Spraw Obywatelskich
kierunek studiów: administracja, studia podyplomowe zarządzanie zasobami  ludzkimi
Wynagrodzenie brutto 5 566,00 zł

22. Zadurski Leszek stanowisko- Z-ca Naczelnika Wydział Techniczno – Inwestycyjny
Wykształcenie  –  nie podano
Wynagrodzenie Brutto 6 055,00 zł

Obecnie staż w Urzędzie Miasta odbywają dwie osoby:
1 staż  organizowany jest w ramach Projektowego Urzędu Pracy pt. ,,Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie starogardzkim (III)
1 staż zorganizowany jest ze Środków Funduszu Pracy.
Obie osoby zostaną zatrudnione po stażu

Opublikowano Bez kategorii | 1 komentarz

Kolejna wygrana przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Gdańsku

Kolejne rozstrzygnięcie przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Gdańsku na naszą korzyść.

Przypomnijmy 21 sierpnia 2017 r., zwróciliśmy się do Starosty Starogardzkiego z wnioskiem o udostępnienie informacji w następującym zakresie:

1. W jakim trybie zatrudniono Panią Ewę Machollę specjalistkę w Zespole ds. kontaktów z mediami w Starostwie Powiatowym w Starogardzie Gdańskim, czy poprzez otwarty konkurs czy ogłoszenie o naborze?

2. Ile osób zgłosiło swoją kandydaturę?

3. Jakie wymagania musiał spełnić kandydat na stanowisku specjalisty w Zespole ds. kontaktów z mediami?

4. Dlaczego akurat ta kandydatura została wybrana?, i jaki jest zakres obowiązków Pani Ewy Macholli?

5. Na jakiej podstawie prawnej jest zatrudniona Pani Ewa Macholla umowa o pracę, kontrakt? I do kiedy  obowiązuje obecna umowa/kontrakt?

6. Jakie jest wynagrodzenie wraz z dodatkami Pani Ewy Macholli?

W dniu 31 sierpnia 2017 r., Starosta Starogardzki udzielił odpowiedzi  na pkt 1-5. W zakresie punktu 6 ”Jakie jest wynagrodzenie wraz z dodatkami Pani Ewy Macholli?”, odmówił udostępnienia informacji z uwagi na konieczność ochrony prywatności pracownika. Nie zgadzając się z decyzją odmawiającą udzielenia nam informacji co do wynagrodzenia Pani Ewy Macholli złożyliśmy 8 września 2017r., odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego nie zgadzając się z argumentacją Starosty wskazując, że w przedmiotowej sprawie organ nie wykazał w żaden sposób, iż spełnione zostały przesłanki formalne i materialne, które uprawniałyby do ograniczenia prawa do informacji. Starosta powołał się jedynie na różne od siebie przesłanki, wyrażone w art. 5 ust. 1 i 2 UDIP. Należy bowiem odnieść się do argumentacji organu w związku z koniecznością utajnienia informacji ze względu na dobra osobiste pracownika. W tym miejscu warto zwrócić uwagę na orzeczenie WSA w Gdańsku z dnia 19 sierpnia 2015 r. (syg. akt II SA/Gd 373/15). Dane osobowe człowieka (nazwisko i imię ) są jego dobrem osobistym , ale jednocześnie są dobrem powszechnym w tym znaczeniu, iż istnieje publiczna zgoda na posługiwanie się nimi w życiu społecznym (towarzyskim, urzędowym, handlowym itp.) Ponadto, gospodarka finansami publicznymi jest jawna, o czym stanowi expressis verbis art. 33 ust. 1 UFPP. Podlega ona zatem daleko idącej transparentności. Zasadę tę potwierdza trafnie WSA w wyroku z dnia 18 grudnia 2014 r. o sygn. akt II SAB/Op 77/14:
Zasada jawności gospodarki środkami publicznymi jest zasadą, która musi być bezwzględnie przestrzegana przez każdą jednostkę dysponującą publicznymi środkami finansowymi. Wydatkujący środki publiczne podlegają kontroli odpowiednich urzędów, kontroli politycznej oraz kontroli ze strony samych obywateli.
http://gloskociewia.prv.pl/2017/09/08/starosta-starogardzki-odmowil-udostepnienia-informacji-o-zarobkach-pani-ewy-macholli/

W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy rozstrzygnięcie SKO – w uzasadnieniu Samorządowe Kolegium Odwoławcze ustaliło, że zaskarżona decyzja podlega uchyleniu , albowiem jej wydanie nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa materialnego oraz przepisów postępowania mającym istotny wpływ na wynik sprawy. W konsekwencji postępowanie wyjaśniające zakończone jej wydaniem wymaga powtórzenia w całości przez organ pierwszej instancji. Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej – informacja publiczna może dotyczyć w szczególności  majątku publicznego i gospodarki finansowej prowadzonej przez organy samorządu terytorialnego. Informacje publiczna będą zatem stanowiły m .in. umowy o świadczenie usług na rzecz organu publicznego, a także rachunki lub faktury stanowiące podstawę do wydatkowania przez organ publiczny określonych kwot ze środków publicznych na rzecz podmiotów, które świadczą te usługi a także kwoty wynagrodzeń pracowników i ich składniki, o ile zostały one wypłacone ze środków publicznych.

Nie ulega wątpliwości, że żądana przez skarżącego informacja dotycząca wynagrodzenia wskazanego z imienia i nazwiska pracownika organu pierwszej instancji ma walor informacji publicznej. Dotyczy ona bowiem sposobu wydatkowania majątku publicznego przez podmiot wchodzący w skład sektora finansów publicznych w rozumieniu art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych. Podkreślić należy, że podmiot tego sektora dotyczy naczelna zasada finansów publicznych określona w art. 33 ust.1 ustawy o finansach publicznych stanowiąca o jawności gospodarowania środkami publicznymi. Oznacza to wymóg bezwzględnej transparentności sposobu wydatkowania środków publicznych, w tym również na wynagrodzenie dla pracowników.
Wobec powyższego w pierwszej instancji rozważenie wymaga, czy w przedmiotowej sprawie w ogóle zasadna była odmowa udostępnienia żądanej informacji ze względu na prywatność osób fizycznych.

Zarówno doktryna i orzecznictwo stoją na stanowisku, że osobą pełniącą funkcję publiczną w rozumieniu ustawy jest niewątpliwie funkcjonariusz publiczny w rozumieniu art. 115 § 13 k.k., ale pojęcie to na gruncie art. 5 ust. 2 ustawy należy rozumieć znacznie szerzej. W świetle ustawy o dostępie do informacji publicznej osobą pełniącą funkcję publiczną będzie każdy, kto pełni funkcję w organach władzy publicznej lub też w strukturach jakichkolwiek osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, jeżeli funkcja ta ma związek z dysponowaniem majątkiem państwowym lub samorządowym albo zarządzaniem sprawami związanymi z wykonywaniem zadań przez władze publiczne, a także inne podmioty, które tę władzę realizują lub gospodarują mieniem komunalnym, lub majątkiem Skarbu Państwa. Funkcję publiczną pełnią więc osoby, które wykonują powierzone im przez instytucje państwowe lub samorządowe zadania i przez to uzyskują znaczny wpływ na treść decyzji o charakterze ogólnospołecznym. Cechą wyróżniającą osobę pełniącą funkcje publiczna jest posiadanie określonego zakresu uprawnień pozwalających na kształtowanie treści wykonywanych zadań w sferze publicznej.

W świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 marca 2006 r., sygn. akt K 17/05, podmiotem pełniącym funkcję publiczną jest osoba, której przysługuje co najmniej wąski zakres kompetencji decyzyjnych w ramach instytucji publicznej. Spod zakresu funkcji publicznej wyłączone są takie stanowiska , choćby pełnione w ramach organów władzy publicznej, które mają charakter usługowy lub stricte techniczny (na przykład sprzątaczki, informatycy, kierowcy, operatorzy urządzeń powielających.

Stosownie do art. 107 § 3 k.p.a. uzasadnienie faktyczne decyzji powinno w szczególności zawierać wskazanie faktów, które organ uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł, oraz przyczyn, z powodów których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej, zaś uzasadnienie prawne- wyjaśnienie podstawy prawnej decyzji, z przytoczeniem przepisów prawa. Dodać nadto trzeba, że na gruncie k.p.a. obowiązek uzasadnienia decyzji powiązany jest z zasadą przekonywania (art. 11 k.p.a.) oraz zasadą pogłębiania zaufania obywateli do organów państwa. Uzasadnienie decyzji winno tez spełnić rolę edukacyjną w stosunku do adresatów decyzji oraz innych podmiotów, a także powinno umożliwiać kontrolę poprawności decyzji- zarówno w administracyjnym toku instancji jak i w ewentualnie uruchomionym postępowaniu sądowoadministracyjnym.
Art. 16 ust. 2 pkt. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej stanowi, że uzasadnienie decyzji o odmowie udostępnienia informacji zawiera także imiona, nazwiska i funkcje osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania o udostępnienie informacji, oraz oznaczenie podmiotów, ze względu na których dobra, o których mowa w art. 5 ust. 2, wydano decyzję o odmowie udostępnienia informacji. Zaskarżone rozstrzygnięcie wymogów tych nie spełnia.

Decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku instancji. Strona może w terminie 14 dni od dnia doręczenia złożyć sprzeciw do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Poniżej decyzja SKO  z obszernym uzasadnieniem
decyzjaSKO-1DecyzjaSKO1-1DecyzjaSKO2-1DecyzjaSKO3-1DecyzjaSKO4-1DecyzjaSKO6-1DecyzjaSKO7-1DecyzjaSKO8-1DecyzjaSKO9-1DecyzjaSKO10-1

 

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Sąd umorzył postępowanie o przywrócenie do pracy byłej dyrektorki PCPR Tatiany Neumann

Na posiedzeniu w dniu 31 października 2017 r. Sąd Rejonowy w Malborku IV Wydział Pracy po rozpoznaniu sprawy z powództwa Tatiany Neumann przeciwko Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim o przywrócenie do pracy postanowił umorzyć postępowanie.

zanimizowane postanowienie IV P 225.16-1

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Skarga na uchwałę Rady Miasta do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli

W dniu 02 października  2017 r., do Urzędu Miasta wpłynęła skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na uchwałę Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 30 sierpnia 2017 r. Nr. XLIV/429/2017 zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Starogard Gdański.

W przedmiotowej uchwale zaskarża się ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Starogard Gdański poprzez określenie, iż Miejskie Przedszkole Publiczne nr.5 im. Janusza Korczaka, Al.Jana Pawła II Nr.8, 83-200 Starogard Gdański realizuje wychowanie przedszkolne w oddziałach w budynku przy ulicy H. Sienkiewicza 19 w Starogardzie Gdańskim.

W zaskarżonej uchwale zarzuca się:
1. naruszenie art.307 ust. 2 ustawy z dnia 14.12.2016 r.przepisy wprowadzające ustawę- Prawo oświatowe poprzez zastosowanie przy podejmowaniu czynności na rok szkolny 2017/2018 stanu prawnego, który nie obowiązuje od 01.09.2017 r.

2. naruszenie § 11 ust.2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r., poz. 649), poprzez zlokalizowanie poszczególnych oddziałów przedszkolnych przedszkoli w różnych budynkach w sytuacji, gdy w danej sprawie nie zachodzi uzasadniony przypadek do podejmowania takich działań, a faktycznie jedynie chęć ominięcia przez organ prowadzący przedszkola prawa dzieci do kontynuowania wychowania przedszkolnego w tej samej placówce

3. naruszenie art.32 ust. 1 w zw. z art.89 ust.9 ustawy z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe poprzez ustalenie sieci prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych niezgodnie z obowiązującym stanem faktycznym w dniu podejmowania uchwały, a także uwzględniając przedszkole w zmienionym kształcie (strukturze organizacyjnej) bez przeprowadzenia właściwej procedury jego przekształcenia

4. naruszenie art.94 Konstytucji ustanawiając akt prawa miejscowego bez wyraźnego upoważnienia ustawowego

5. naruszenie art.2 Konstytucji oraz wynikającej z tego przepisu zasady zaufania obywateli do państwa poprzez zmianę form organizacyjnych placówek oświaty po zakończonym w tym zakresie postępowaniu rekrutacyjnym.

Skarżący jest rodzicem dziecka, które jest wychowankiem Miejskiego Publicznego Przedszkola Nr.5 w Starogardzie Gdańskim, który ma interes prawny w tym, że wszelkie zmiany organizacyjne ,strukturalne przedszkola, do którego to uczęszcza jego dziecko, będą dokonywane z poszanowaniem wszelkich norm proceduralnych, w tym zagwarantowanego prawa do uzyskania wcześniej informacji z odpowiednim terminem. Dodatkowo na skutek podjętych w oparciu o zaskarżoną uchwałę działań, skarżący ponosi większe koszty dowozu dziecka do przedszkola.W tym zakresie dochodzenie naprawienia szkody od gminy również może nastąpić wyłącznie po stwierdzeniu we właściwym postępowaniu niezgodności aktu z Konstytucją.Zwrócić trzeba także uwagę, że rozwiązania organizacyjne zaproponowane w zaskarżonej uchwale dotyczą bezpośrednio praw dziecka. W ocenie skarżącego przyjęte rozwiązania organizacyjne (umieszczenie oddziałów przedszkola w różnych miejscach) nie ma w obecnym stanie prawnym żadnego umocowania i nie było podstawy do ich przyjmowania na rok szkolny 2017/2018 pomimo że w dacie podejmowania uchwały istniały. Poniżej publikujemy całą skargę z obszernym uzasadnieniem;
skarga na uchwałę -1skarga na uchwałę -2skarga na uchwałę -3skarga na uchwałę -4skarga na uchwałę -5skarga na uchwałę -6skarga na uchwałę -7skarga na uchwałę -8
Zwróciliśmy się z zapytaniem czy jest stanowisko Rady Miasta, Prezydenta , zespołu prawnego Urzędu Miasta na treść skargi.W odpowiedzi otrzymaliśmy:
odpowiedź udip skarga-1
że zobowiązany do przekazania skargi wraz z odpowiedzią na skargę jest Prezydent Miasta. W chwili obecnej w opracowywaniu jest treść odpowiedzi na skargę. W dokumentacji Urzędu Miasta Starogard Gdański brak jest pisemnych stanowisk w w/w sprawie – Rady Miasta, Prezydenta, prawników.

Opublikowano Bez kategorii | 1 komentarz

Ile zarabiają lekarze-rezydenci w Kociewskim Centrum Zdrowia

W związku z rozszerzającym się strajkiem lekarzy-rezydentów w Polsce postanowiliśmy sprawdzić  jak wygląda sytuacja w naszym powiecie. Wystąpiliśmy z zapytaniem do Kociewskiego Centrum Zdrowia ilu lekarzy – rezydentów zatrudnia KCZ, na jakiej podstawie prawnej są zatrudnieni, i jak kształtują się ich  zarobki. Zapytaliśmy również czy szpital zatrudnia kapelana szpitalnego jeśli tak, to kto nim jest, na jakiej podstawie prawnej jest zatrudniony i jakie jest wynagrodzenie kapelana. W jakie dni i godziny pełni swoje obowiązki. W odpowiedzi poniżej dowiadujemy się

CCI20171025_0001
że  w Kociewskim Centrum Zdrowia zatrudnionych jest 7 lekarzy rezydentów na podstawie umowy o pracę. Lekarze rezydenci otrzymują wynagrodzenie zasadnicze w granicach od 3 200 zł do 3 900 zł, które to jest refundowane przez Ministerstwo Zdrowia.

W szpitalu posługę kapłańską świadczy ksiądz Marcin Wawrzynkowski na podstawie umowy o dzieło (wynagrodzenie ryczałtowe miesięcznie w wysokości 400 zł).

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Posiedzenie Komisji Kultury i Promocji Miasta

Komisja podsumowała tegoroczne Dni Starogardu

imagesW imieniu Starogardzkiego Centrum Kultury głos zabrał Pan Marek Banach – wypowiadając się jako jeden z organizatorów tegorocznych Dni Starogardu powiedział, iż jego zdaniem gdyby nie zła pogoda to teren, na którym odbyły się Dni Starogardu nie przeszkadzałby w niczym, a wręcz przeciwnie przyjęcie dużej ilości ludzi byłoby tam możliwe. Mając takie zespoły w programie trzeba było się spodziewać dużej ilości widzów. Niestety pogoda wszystko zepsuła. Cudem, że ta impreza się odbyła.Nigdy aparatura nie musiała być włączona przez całą dobę. Jeżeli elektronika dostanie wilgoci to po wyłączeniu następnego dnia już nie uda się jej odpalić. Z tego powodu urządzenia musiały być cały czas pod prądem, musiały się grzać i odparowywać, aby mogły odbyć się koncerty. Koncerty były bardzo udane. Niektóre punkty programu były z powodu pogody ,,martwe” i to wprowadziło duży niesmak. W dniu rozpoczęcia miał być przemarsz orkiestry, ale przy padającym deszczu trudno grać na mokrych instrumentach. Dyrygent oraz członkowie orkiestry prosili, aby zwolnic ich z grania tego dnia. Dużo komentarzy na temat Dni Starogardu ukazało się na facebooku , dużo rzeczy prawdziwych i nieprawdziwych. Były tez opinie pozytywne na temat koncertów. Część opinii, w jego ocenie, było niesprawiedliwych. Pomimo deszczu i tak dużo osób uczestniczyło w koncertach.Wszyscy wiedzą, jaki był ogólny oddźwięk. Na pogodę nikt nie ma wpływu. Jedynie gdyby było inne miejsce (utwardzone) to dla widzów byłoby lepiej, natomiast dla sceny i dla artystów byłoby to samo.

Milewski WojciechRadny Pan Wojciech Milewski (na zdjęciu) – zapytał, dlaczego Dni Starogardu nie odbywały się na Rynku. Czy była to kwestia remontu, który miał trwać na Rynku, czy wymóg techniczny?

Pan Marek Banach – wyjaśnił, że lokalizacja na Rynku była wykluczona. Osobiście nie miał na to wpływu. Z tego co pamięta – Prezydent ds. Technicznych mówił, że – nie. Gdyby na rynku ustawić scenę i dużą reżyserkę, jaka w tym roku była, to 1/3 części południowej lub północnej Rynku byłaby zajęta. Były określone wymogi gwiazd, wymogi techniczne, do których trzeba było się dostosować. Umowy były podpisane dużo wcześniej i wiadomym było, że potrzeba będzie duża przestrzeń. Tyle, co można było zrobić nie wkładając ani złotówki w ten plac, to zrobiono. Jedynym kosztem poniesionym przez SCK było 500 zł na wynajem tego placu. Na Rynku koszty były zawsze większe, bo w grę wchodziła organizacja ruchu, zamknięcia, decyzje – było to w granicach 1 tys. zł. Rynek był jednak wyłączony przede wszystkim przez technikę, przez wielkość sceny i wielkość reżyserki dźwięku.

Następnym punktem było przedstawienie propozycji obchodów Dni Starogardu na rok 2018

Gdaniec Anna

Radna Anna Gdaniec (na zdjęciu) powiedziała, iż słyszała, że w przyszłym roku Dni Starogardu ma organizować Ośrodek Sportu i Rekreacji. Zapytała czy to prawda?

Naczelniczka Wydziału Informacji Społecznej Pani Anna Zagłoba-Góralska potwierdziła, że jest to prawdą. W przyszłym roku Dni Starogardu będzie organizował OSiR. Prace nad tym rozpoczynają się już obecnie. Przyszłoroczne Dni Starogardu planuje się zlokalizować na terenie OSiR, na stadionie miejskim.

Radna Anna Gdaniec – zapytała dlaczego wybrano OSiR, a nie SCK. ?

Pani Anna Zagłoba-Góralska – wyjaśniła, że Prezydent stwierdził, że przyszłoroczne Dni Starogardu będą miały trochę inny wymiar, bardziej w duchu sportu. Następnie pracownik OSiR-u przedstawił wstępne propozycje, które nie są jeszcze wiążące

Pracownica OSiR-u – poinformowała, że przyszłoroczny VI Jarmark Kociewski ma się odbyć w dniach 29-30 czerwca 2018 r. W piątek mają się odbyć koncerty disco polo – Zespół ,,2+2”, ,,Andre”, ,,Piękni i Młodzi”, ,,Pawer play”, oraz ,,Playboys”. Dnia 30 czerwca ma być ,,Kabaret młodych panów”,zespół ,,Margaret”. Szukana jest jeszcze druga gwiazda na sobotni wieczór. W sobotę planuje się też zorganizować pokaz akrobatyki rowerowej, pokaz strongman-ów na stadionie, festiwal baniek mydlanych, pokaz fireshow oraz festiwal kolorów. Dodała, że nie jest w stanie powiedzieć nic bliższego na temat strony finansowej przyszłorocznych Dni Starogardu, ponieważ sprawami tym zajmuje się pani Dyrektor OSiR. Miejsce organizacji będzie płyta stadionu. Po zakończeniu Dni Starogardu płyta poddana będzie rekultywacji przez okres 2-3 tygodni, czego koszt szacuje się na około  50 tys zł. Trzeba będzie naprawić murawę stadionu przed rozgrywkami meczów ligowych.

Radna Anna Gdaniec pyta się czy ma sens organizowanie Dni Starogardu na murawie stadionu , gdzie później trzeba będzie wydać na naprawę ponad 50 tys zł. Radny Jarosław Czyżewski zastanawia się, czy za te pieniądze nie można byłoby  kupić jakiś mat , które ochroniłyby murawę stadionu. Radny Daniel Olszewski  zapytał, czy zostały wyciągnięte jakieś wnioski z tej imprezy organizowanej ostatnio przez SCK. Wydaje mu się, że wyciągnięto tylko jeden wniosek, że SCK się nie sprawdził i że teraz ma to organizować OSiR. W jego ocenie  jest to totalna bzdura, skoro teraz był taniec w błocie, a w przyszłym roku chce się robić jakiś taniec na trawie. Przecież to nie jest teren utwardzony i jeszcze ma być dołożone do tego 50 tys zł. Starogard nie jest miastem bogatym, żeby było go stać na wyrzucenie 50 tys. Za totalną bzdurę uważam organizowanie Dni Starogardu na stadionie

Poniżej przedstawiamy Państwu cały protokół z posiedzenia Komisji Kultury i Promocji Miasta Rady Miasta Starogard Gdański z dnia  21.09 2017 r.

kultura_21_09_2017-1kultura_21_09_2017-2kultura_21_09_2017-3kultura_21_09_2017-4kultura_21_09_2017-5kultura_21_09_2017-6

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Wydatki na ogłoszenia płatne w mediach i koszty Biuletynu Samorządowego Powiatu Starogardzkiego

Poniżej publikujemy wysokość wydatków  poniesionych przez Starostwo Powiatowe , Powiatowy Urząd Pracy,Kociewskie Centrum Zdrowia, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji STAR – WiK Spółka z o.o. Ośrodek Sportu i Rekreacji, PKS w Starogardzie Gdańskim, na wszelkiego rodzaju ogłoszenia płatne w mediach, materiały zamówione i artykuły sponsorowane w rozbiciu na właścicieli poszczególnych redakcji za okres od grudnia 2014 r. do marca 2017 r. oraz całkowitym koszcie poniesionym na przygotowanie, druk i dystrybucję Biuletynu Samorządowego Powiatu Starogardzkiego Kociewie Czeka Na Ciebie od grudnia 2014 r. do marca 2017 r.

Starostwo Powiatowe:
Starostwo-1Starostwo-2
Wydatki na ogłoszenia i artykuły sponsorowane w mediach w rozbiciu na właścicieli  poszczególnych redakcji w okresie grudzień 2014 – marzec 2017:

Dziennik Bałtycki – 50 290,76
Gazeta Kociewska – 15 092,10
Głos Powiatowy     –  1107
Wieści z Kociewia – 13 567,50
Dzień Dobry Starogard – 11 685
Rolnik Pomorski – 553,50
24 Starogard – 1700
Magazyn Pomorski – 1722
Północna TV – 26 568
Norda Press – Expres Powiatu Starogardzkiego – 2 000
Magazyn Fakty – 2 214
Miesięcznik Verizane – 5 500
AMK Portal sp. zo.o. –  5 780,40
Agencja Reklamowa Anons – 2 201,80

Łącznie: 139 982,06

Wydatki na druk i dystrybucję Biuletynu Samorządowego Powiatu Starogardzkiego Kociewie Czeka Na Ciebie

Grudzień 2014 r.

Drukarnia Top Druk Łomża – 1 481,55

Styczeń-Grudzień 2015 r.

Zakłady Graficzne im. J. Czyżewskiego Sp. z o.o. Tczew
– dziesięć numerów biuletynu (cena za jeden 1617,76) – 16 177,60
– numer specjalny (Targi edukacyjne – marzec) – 2 284,80

Styczeń-Grudzień 2016 r.

Zakłady Graficzne im.J.Czyżewski Sp. z o.o. Tczew
– dziesięć numerów biuletynu (cena za jeden-1 350) – 13 500
– jeden numer specjalny (Targi edukacyjne-marzec) – 2 000

Bezpośrednie koszty dystrybucji biuletynu:
2015 r.(Marzec-Kwiecień-Czerwiec) – 350,19
2016 r. (Luty-Maj-Październik-Listopad-Grudzień) – 598,38

Łącznie: 36 392,52

W pozostałym okresie dystrybucja biuletynu odbywała się w ramach obowiązków służbowych pracowników i nie występowały dodatkowe, bezpośrednio związane z dystrybucją koszty. Ponadto w miesiącach lipiec-sierpień Biuletyn nie ukazywał się. Od stycznia 2017 r. zaprzestano wydawania całkowicie.

Podsumowanie:

Łączny koszt wydatków Starostwa Powiatowego   na  ogłoszenia i artykuły sponsorowane w mediach, i wydatki związane z wydawaniem i dystrybucją Biuletynu Samorządowego Powiatu Starogardzkiego Kociewie Czeka Na Ciebie w okresie od grudnia 2014 r. do marca 2017 r.  wyniósł: 176 374,58

W Powiatowym Urzędzie  Pracy:
Urząd Pracy
wydatki na ogłoszenia i artykuły sponsorowane w mediach w rozbiciu na właścicieli  poszczególnych redakcji w okresie grudzień 2014 – marzec 2017:

Agencja Prasowo-Reklamowa CREATIVE Krzysztof Łach – 3 600 zł
JP Inwest Sp. z o. o. – 5 904 zł
Kancelarie Doradców Prawnych i Inwestycyjnych FACT Sp. z o.o. – 5 274 zł
NORDAPRESS P.P.H.U. – 1 783,50
Polska Press Sp. z o.o. – 8 432,88
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PRESPOL – 2 017,20
A&B Media Sp. z o.o. – 1 400
Wydawnictwo Pomorskie Sp. z o.o. – 4 907,70

RAZEM: 33 319,28

W Kociewskim Centrum Zdrowia
Szpital
wydatki na ogłoszenia w rozbiciu na właścicieli poszczególnych redakcji:

– Polska Presse (Dziennik Bałtycki,Dziennik Kociewski) – 2 230,17 zł
– Wydawnictwo Pomorskie (Gazeta Kociewska) – 8 698,56 zł
– Kancelaria FACT (Wieści z Kociewia) – 19 567,07 zł
– Agencja Prasowa CREATIVE (portal 24starogard.pl, Verizane) – 4 700 zł
– JP INWEST (Dzień Dobry Starogard) – 1 045,50 zł

ŁĄCZNIE: 36 241,30 

W Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji STAR – WiK
Star-Wik-1
Łączne wydatki na ogłoszenia w rozbiciu na właścicieli poszczególnych redakcji kształtują się następująco:

-Agencja Prasowo-Reklamowa CREATIVE Krzysztof Łach – 4 000 zł
-JP Inwest Sp. z o. o. -200 zł
-Kancelarie Doradców Prawnych i Inwestycyjnych FACT Sp. z o.o. – 1 900 zł
-Polska Press Sp. z o.o. -450 zł
-Spółdzielnia Mieszkaniowa ”KOCIEWIE” – 250 zł

-Wydawnictwo Pomorskie Sp. z o.o. -500 zł
-Gdańskie Wydawnictwo Prasowe Ewa Perłowska – 2 000 zł

Łącznie 9 300 zł

W Ośrodku Sportu i Rekreacji:
OSIR

wydatki na ogłoszenia w latach 01/2014 – 03/2017  w rozbiciu na właścicieli poszczególnych redakcji:

– ITL Media Group – 4 305 zł (dotyczy reklamy biegów: Szpęgawskiego i Kociewskiego)
– Booking com.b.v – 53,58
– JP Inwest Sp. z o. o. – 246 zł
– Polska Press – 615 zł

Łącznie: 5 219,58

W Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej PKS:
PKS

– SPES Sp. z o.o. Warszawa – 330 zł
-Polska Press Sp. z o.o. – 2 073,60
-Kancelarie Doradców Prawnych i Inwestycyjnych FACT Sp. z o.o. – 3 000 zł
– JP Inwest Sp. z o. o. – 1 000 zł

Łącznie: 6 403,60

W Starogardzkim Centrum Kultury:
SCK-odp-1

Dwie  spółki  miejskie STARKOM Sp. z o.o i ZUOK Stary Las odmówiły udostępnienia nam informacji twierdząc, że żądana przez nas informacja publiczna ma charakter informacji przetworzonej złożyliśmy odwołanie od tych decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Rozpatrując Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku  ustaliło , że zaskarżone decyzje o odmowie udostępnienia informacji publicznej nastąpiły z naruszeniem przepisów prawa materialnego oraz przepisów postępowania mającym wpływ na wynik sprawy. Informacja objęta wnioskiem skarżącego dotyczy wydatkowania środków publicznych a więc bezsprzecznie stanowi informację publiczną. Co więcej, zakres złożonego wniosku o udostępnienie informacji publicznej obejmował informacje co do środków publicznych które zostały już fizycznie wydatkowane przez dysponenta informacji publicznej. organ pierwszej instancji powinien być więc w posiadaniu żądanej przez wnioskodawcę informacji publicznej.

Traktowanie informacji publicznej jako informacji przetworzonej tylko dlatego, że miałaby to być ona przygotowana specjalnie dla wnioskującego o nią podmiotu, a owo przygotowanie ogranicza się do odnalezienia odpowiednich dokumentów, ich skopiowania i anonimizacji pozostaje w sprzeczności z zasadą dostępu do informacji publicznej. Czynności te co do zasady nie mają bowiem charakteru intelektualnego, twórczego i stanowią proste czynności kancelaryjno-biurowe i to nawet w sytuacji, gdy wymagają dużego nakładu pracy. Sam fakt czasochłonnego procesu odnajdywania żądanej lnformacji, czy też jej porządkownia, selekcja dokumentów, ich analiza pod względem treści są co do zasady, zwykłymi zabiegami związanymi z rozpatrywaniem wniosku o udostępnienie informacji publicznej i nie noszą cech przetworzonej
informacji. Podobnie proste zliczenie danych znajdujących się w posiadaniu podmiotu zobowiązanego, konieczność anonimizacji oraz sięganie do materiałów archiwalnych nie stanowią co do zasady o przetworzeniu informacji publicznej. Tym samym wyjątki od owej zasady nie powinny być interpretowane w sposób rozszerzający.

Kolegium stwierdziło, że w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji nie wykazano jednoznacznie obiektywnej niemożności realizacji złożonego przez stronę wniosku o udostępnienie informacji publicznej bez uszczerbku dla bieżącej realizacji zadań dysponenta informacji publicznej, przy uwzględnieniu całokształtu specyfiki jego pracy i posiadanych zasobów. Tym samym nie wykazano jednoznacznie, iż informacja publiczna której udostępnienia oczekuje wnioskodawca ma charakter informacji przetworzonej. W tym stanie rzeczy badanie przez organ pierwszej instancji istnienia przesłanki występowania szczególnie istotnego interesu publicznego przemawiającego za jej przygotowaniem i udostępnieniem było w ogóle przedwczesne. obliguje to organ odwoławczy do wydania decyzji kasacyjnej.

 

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Urząd Miasta opublikował na BIP-ie uchwały dot.nowych zasad kształtowania wynagrodzeń władz spółek komunalnych.

6 października 2017 r.,  zwróciliśmy się do Urzędu Miasta z wnioskiem czy miasto jako podmiot uprawniony do wykonywania praw udziałowych w miejskich spółkach komunalnych podjął działania zmierzające do ukształtowania i stosowania w spółkach komunalnych zasady wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych?
Przypominając, że zgodnie z  art. 11 u.w.s.,  nowe zasady w wynagradzaniu władz spółek komunalnych z wyłączeniem informacji dotyczących celów zarządczych, wagi tych celów, a także kryteriów ich realizacji i rozliczania, są jawne, nie podlegają ochronie danych osobowych ani tajemnicy przedsiębiorstwa i są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotu uprawnionego do wykonywania praw udziałowych.

Wskazując że, w  Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Starogard Gdański, ani na stronach internetowych spółek komunalnych, nie było żadnych informacji odnośnie wypełnienia obowiązków wynikających z u.w.s.

W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy odpowiedź z Urzędu Miasta

odpowiedzUM
że przedmiotowe uchwały zostały opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Starogard Gdański pod adresem: Jednostki Organizacyjne/Spółki Prawa Handlowego. http://bip.starogard.pl/Article/id,280.html

Wspomniane uchwały zostały zamieszczone w dniu wczorajszym.

 

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Skarga do Rady Miasta na pracę Prezydenta

Otrzymaliśmy na nasz adres e-mailowy treść skargi mieszkańca powiatu starogardzkiego do Rady Miasta na pracę Prezydenta. Skarga dotyczy nieprawidłowego oznakowania miejsc postojowych na nowo powstałych parkingach płatnych przy budynku SCK przy al.Jana Pawła II oraz na terenie parku „Nowe oblicze.

Treść skargi w oryginale :

Pan Jarosław Czyżewski

Przewodniczący Rady Miasta Starogard Gd.

Na podstawie § 3 uchwały nr XLIII/416/2017 z dn.28 czerwca 2017 dot.parkingów płatnych przy SCK-u (Dz.Urz.Woj.Pomorskiego z 2017 r. poz.2695,w skrócie:uchwały) oraz art.10 ust.ust.7 i 10a ustawy z dn.20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity:Dz.U.z 2017 r.poz.128 z późn.zm.w skrócie:prd) w zw.z §§ 85 ust.ust.1 i 2 oraz 90 ust.2 rozporządzenia z dn.31 lipca 2002 r. o znakach i sygnałach drogowych (Dz.U.2002 nr 170 poz.1393 z późn.zm.w skrócie:zsd) składam oficjalną skargę na pracę Prezydenta Miasta Starogard Gd.w zakresie niewykonania rzeczonej na wstępie [uchwały] w części dotyczącej nieprawidłowego oznakowania poziomego na parkingach płatnych przy SCK-u i w parku „Nowe Oblicze” położonych przy al.Jana Pawła II w Starogardzie Gd.

Uzasadnienie:

W załączonej skardze do Prezydenta Miasta podniosłem następujące argumenty :

1.W art.10 ust.10a [prd] jest zapis nakładający na zarządcę drogi w strefie ruchu stosowanie oznakowania pionowego i poziomego zgodnego z [prd] oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie.Jak widać na załączonych zdjęciach oznakowanie poziome jest wykonane kostką brukową innego koloru,co jest niezgodne z tym przepisem,jak również z rzeczonymi na wstępie §§ 85 ust.ust.1 i 2 oraz 90 ust.2 [zsd].

2.W przepisie art.2 p 16a [prd] jest określona definicja stredy ruchu.Fakt ustanowienia strefy ruchu znajduje również potwierdzwnie w § 1 [uchwały].W przepisie § 6 ust.1 załącznika do [uchwały] jest też zapis mówiący o tym,że na rzeczonych parkingach obowiązują przepisy [prd],o czym mówi art.1 ust.1 [prd].

3.W przepisie § 6 ust.2 załącznika do [uchwały] jest zapis nakładający na użytkowników parkingów obowiązek postoju zgodny z oznakowaniem pionowym i poziomym,co również określa przepis art.46 ust.4 [prd].Jakim poziomym ? Na załączonych zdjęciach widać wyraźne,że miejsca postojowe nie są wyznaczone znakiem poziomym P-18,tylko kostką brukową,która nie jest znakiem drogowym w świetle prawa,a ściślej:§ 90 ust.2 [zsd].Znając polskich kierowców,nie będą stosować się do czegoś,co jest niezgodne z prawem (o ruchu drogowym).W tym samym przepisie jest powiedziane,że użytkownicy parkingów mają stosować się do poleceń kontrolerów MZK oraz policjantów i strażników miejskich.Do czego mają się stosować ? Do kostki brukowej ? Wątpię…

Kontrolerzy MZK nie są osobami upoważnionymi do wydawania poleceń i sygnałów w ruchu drogowym.Takie uprawnienia mają tylko Policja i Straż Miejska zgodnie z art.6 ust.1 pp.1 i 3c [prd].Kontrolerzy MZK mogą (owszem) polecać kierowcom postój w miejscach postojowych,jeśli byłyby one wyznaczone znakiem poziomym P – 18 zgodnym z §90 ust.2 [zsd].Jeśli wówczas kierowcy zignorują takie polecenie,to kontroler może wezwać Policję lub Straż Miejską.Ale przy takim oznakowaniu widocznym na zdjęciach kierowca posłucha jedynie policjantów lub strażników miejskich i na tym rola służb mundurowych się kończy.Jeśli służby te będą chciały skuteczniej dyscyplinować kierowców,to muszą mieć podstawy prawne,a taką podstawą jest oznakowanie zgodne z prawem:ściślej z [zsd].Przy tym oznakowaniu miejsc postojowych widocznym na zdjęciach przepis § 6 ust.2 załącznika do [uchwały] w części dot.oznakowania poziomego staje się bezprzedmiotowy,a Policja i Straż Miejska nie będą mogły w pełni wykorzystać swoich uprawnień.

W odpowiedzi na moją skargę podpisaną przez p.Annę Prądzińską jest powiedziane,że rzeczone w [uchwale] parkingi nie są strefami płatnego parkowania zgodnie z art.13b ustawy z dn.21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2016 r. poz.1440 z póżn.zm.) i w tej części się zgadzam.Jest tam (w tej odpowiedzi) też powiedziane,że na terenie strefy ruchu obowiązują przepisy ustawy [prd],ale zarządca drogi nie ma obowiązku stosowania znaków drogowych (odpowiedź załączam do niniejszej skargi).

Z tą częścią odpowiedzi nie zgadzam się choćby dlatego,że w dobie deficytu miejsc postojowych należy mieć na uwadze dyscyplinowanie kierowców,do czego są powołane Policja i Straż Miejska.Ale muszą mieć do tego podstawy prawnej,w tym zgodne z [prd] i [zsd] oznakowanie pionowe i poziome.W tym wypadku oznakowania poziomego brak.A znając życie polski kierowca potrzebuje „bata”.A najlepszym jest…mandat.

Jest jeszcze inny powód,aby nie zgodzić się z taką odpowiedzią.W interesie ogólnospołecznym jest porządek : zarówno prawny,by nie było żadnych wątpliwości,jak również porządek wśród kierowców,którzy powinni się stosować się do znaków drogowych zgodnych z prawem.W tym konkretnym przypadku oznakowania poziomego zgodnego z prawem brak.

W związku z powyższym podtrzymuję moją skargę oraz domagam się od Prezydenta Miasta wykonania [uchwały] w całej rozciągłości poprzez doprowadzenie do wykonania oznakowania poziomego zgodnego z [zsd].Proszę o uwzględnienie niniejszej skargi.

W następnym mailu załączam treść skargi do Prezydenta Miasta oraz odpowiedź na nią.W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości proszę o kontakt na poniższy adres mailowy lub telefon.

Z poważaniem

zdzd1zd2zd4zd3zd5

 

 

Opublikowano Bez kategorii | 1 komentarz

Wydatki Miasta na ogłoszenia płatne w mediach i koszty Starogardzkiego Ratusza

Po 7 miesiącach, dwóch decyzjach Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku uchylających decyzje Prezydenta Miasta odmawiające nam udzielenia informacji publicznej dotyczącej  wysokości wydatków poniesionych przez Urząd Miasta w Starogardzie Gdańskim na wszelkiego rodzaju ogłoszenia płatne w mediach, materiały zamówione i artykuły sponsorowane w rozbiciu na właścicieli poszczególnych redakcji za okres od grudnia 2014 r. do marca 2017 r. oraz całkowitym koszcie poniesionym na przygotowanie, druk i dystrybucję Starogardzkiego Ratusza od grudnia 2014 r. do marca 2017 r. i skierowaniu sprawy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, przed rozstrzygnięciem Urząd Miasta 13 października udostępnił nam żądaną informację. Publikujemy ją w całości poniżej:

PismoOdpowiedź-01Odpowiedź-02Odpowiedź-03Odpowiedź-04Odpowiedź-05Odpowiedź-06Odpowiedź-07Odpowiedź-08Odpowiedź-09Odpowiedź-10Odpowiedź-11Odpowiedź-12Odpowiedź-13Odpowiedź-14

 

Podsumowanie wydatków Urzędu Miasta  na  ogłoszenia i artykuły sponsorowane w mediach w rozbiciu na niektórych właścicieli  redakcji:

Grudzień 2014 Rok.

Polska Press Sp. Z o.o Dziennik Kociewski – 1  894 zł

Kancelarie Doradców Prawnych i inwestycyjnych FACT Wieści z Kociewia –369 zł

Agencja Prasowo Reklamowa CREATIVE – 300 zł

JP INWEST Dzień Dobry Starogard –246 zł

Wydawnictwo Pomorskie sp. Z o.o. Gazeta Kociewska – 215 zł

Cały 2015 rok :

Polska Press Sp. Z o.o Dziennik Kociewski –22 266,08

Wydawnictwo Pomorskie Sp. Z o.o. Gazeta Kociewska – 6 848,64 zł

JP INWEST Dzień Dobry Starogard –6 650 zł

Agencja Prasowo Reklamowa CREATIVE – 1 400 zł

Kancelarie Doradców Prawnych i inwestycyjnych FACT Wieści z Kociewia –886 zł

Radio Głos- Katolicka Rozgłośnia Diecezji Pelplińskiej –GRUDZIEŃ 2015 r. – 4 tys zł

Cały 2016 rok:

Polska Press Sp. Z o.o Dziennik Kociewski – 23 495,64

Kancelarie Doradców Prawnych i inwestycyjnych FACT Wieści z Kociewia –8 777,40

JP INWEST Dzień Dobry Starogard –8 144,90

Wydawnictwo Pomorskie sp. Z o.o. Gazeta Kociewska – 442,80
– Wydawnictwo Pomorskie sp. Z o.o. – 2 263,10

Agencja Prasowo Reklamowa CREATIVE – 600 zł

Rok 2017 (Styczeń – Marzec)

Kancelarie Doradców Prawnych i inwestycyjnych FACT Wieści z Kociewia –4 497,50

JP INWEST Dzień Dobry Starogard –2 583 zł

Polska Press Sp. Z o.o Dziennik Kociewski –1079,40 zł

Wydawnictwo Pomorskie sp. Z o.o. – 836,40 zł

Wydatki związane z drukiem, dostawą , kolportażem i korektą tekstu Pisma Samorządowego ”Starogardzki Ratusz”:
Odpowiedź_GK_Wydatki-20Odpowiedź_GK_Wydatki-21Odpowiedź_GK_Wydatki-22

ROK 2015 ŁĄCZNY KOSZT 48 834,33 


ROK 2016 ŁĄCZNY KOSZT 67 996,87

Podsumowanie:

Łączny koszt wydatków Urzędu Miasta  na  ogłoszenia i artykuły sponsorowane w mediach, i wydatki związane ze  ”Starogardzkim Ratuszem” w okresie od grudnia 2014 r. do marca 2017 r.  wyniósł:  237 642,10 

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj