Postępowanie w sprawie radnego w sądzie

W związku z obowiązkiem składania oświadczeń majątkowych m.in. przez radnych złożyliśmy wniosek do Przewodniczącego Rady Miasta o przesłanie informacji wobec których radnych Rady Miasta Starogard Gdański w złożonych przez nich oświadczeniach majątkowych w latach 2014-2015 Urząd Skarbowy wykrył  ewentualne nieprawidłowości . Z przesłanego pisma  Przewodniczącego  wynikało , że  dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Gdańsku prowadził postępowanie kontrolne wobec złożonego oświadczenia majątkowego przez radnego Rady Miasta Pana Daniela Olszewskiego za 2014 r.

Zwróciliśmy się do wymienionych instytucji :Urząd Skarbowy w Starogardzie Gdańskim, Pomorski Urząd Celno – Skarbowy w Gdyni, Urząd Kontroli Skarbowej w Gdańsku, Krajowa Izba Skarbowa w Warszawie, Prokuratura i Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim  z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej czy wobec radnych rady miasta Starogard Gdański toczą się jakieś postępowania.

11 lipca 2017 r. otrzymaliśmy z Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim informację,

               Sąd Rejonowy-1

   iż aktualnie wobec  Daniela Olszewskiego toczą się dwa postępowania, mianowicie

  1.  Prokuratura Rejonowa skierowała akt oskarżenia – zarzut z art. 177§1 kk

  2. Wniosek Prokuratury Rejonowej o warunkowe umorzenie postępowania w trybie art. 336 kpk zarzut z art. 233§1 i 6 kk w zw. z art. 4 §1 kk

Wykładnia artykułów:

art. 177§1 kk.  Kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała określone w art. 157 § 1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Art. 233. § 1. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. i § 6. Przepisy § 1-3 oraz 5 stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis ustawy przewiduje możliwość odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej, w zw. z art. 4 §1 kk jeżeli w czasie orzekania obowiązuje ustawa inna niż w czasie popełnienia przestępstwa, stosuje się ustawę nową, jednakże należy stosować ustawę obowiązującą poprzednio, jeżeli jest względniejsza dla sprawcy.Art. 336. § 1. Jeżeli spełnione są przesłanki uzasadniające warunkowe umorzenie postępowania, prokurator może zamiast aktu oskarżenia sporządzić i skierować do sądu wniosek o takie umorzenie.

Dane radnych pochodzą z publikowanych oświadczeń majątkowych zamieszczanych na stronie bip Gminy Miejskiej Starogard Gdański http://bip.starogard.pl/Article/id,119.html

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Próba zamknięcia ust stowarzyszeniu ?

W nawiązaniu do pisma Zastępcy Prezydenta Miasta Starogard Gdański Przemysława Bieska-Talewskiego (zamieszczamy poniżej),  z dnia 7 lipca 2017 r.

 

WSS.4424.138.2017 z dnia 7-7-2017Zał. WSS.4424.138.2017 z dn.7-7-2017 s.1Zał.WSS.4424.138.2017 z dn. 7-7-2017 s.2

oświadczamy, iż:

1.W artykule pt. “Ogłoszenie ponownego konkursu na dyrektora PSP4 niezgodne z prawem?” nie napisaliśmy żadnych nieprawdziwych informacji. Pytania, hipotezy i wnioski zawarte w artykule sformułowane zostały w oparciu o stan faktyczny oraz obowiązujące przytoczone w tekście przepisy Ustawy o systemie oświaty oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej. Prawdziwość naszego wywodu potwierdzają także m.in.:

          a.  Stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej (DS-WPZN-423/51/BSZ/11) z dnia                1 czerwca 2011 r. w sprawie przeprowadzenia ponownego konkursu na dyrektora                  szkoły http://rodziceszkole.edu.pl/uploads/dokumenty/MENpismo.jpg

 

screen

            b. Opisujący analogiczną sytuację artykuł z dnia 22 sierpnia 2013 r. pt. „Konkurs                        niezgodny z prawem” autorstwa pani Sylwii Wysockiej, Pałuki nr 1121 (32/2013)

http://palukitv.pl/teksty/przestrzen-lokalna/oswiata/20216-konkurs- niezgodny-z-prawem.html

            c. Artykuł z dnia 7 czerwca 2013 r. pt. „Gdy konkurs nie wyłonił dyrektora, pałeczkę                  przejmuje organ prowadzący” autorstwa pana Michała Łyszczarza, „Prawne                 aspekty nierozstrzygniętego konkursu na dyrektora szkoły”,                                     opublikowanego w miesięczniku „Dyrektor Szkoły” nr 6/2013

http://www.oswiata.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/gdy-konkurs-nie-wylonil-dyrektora-paleczke-przejmuje-organ-prowadzacy

2.Pan Biesek-Talewski, zarzucając nam podanie nieprawdy, nie wysilił się nawet na wskazanie nieprawdziwych w jego subiektywnej opinii fragmentów naszego tekstu, wobec czego trudno nam się odnosić do czegokolwiek. A tym bardziej coś zmieniać albo za coś przepraszać.

3.Pragniemy zauważyć, iż „autorska” opinia prawna radcy prawnego, pana Marcina          Olszewskiego, którą posiłkuje się pan Biesek-Talewski, to przytoczony dosłownie            artykuł pana Michała Łyszczarza dostępy na stronie                                                                http://www.oswiata.abc.com.pl/dyrektor-szkoly/czytaj/-/artykul/prawne-aspekty-     nierozstrzygnietego-konkursu-na-dyrektora-szkoly-michal-lyszczarz)
uzupełniony o pasujące do tezy Zastępcy Prezydenta sformułowania i prowadzący do sprzecznych z wyrażoną innym artykule opinią pana Łyszczarza wniosków.

4.Pismo Zastępcy Prezydenta odbieramy jako próbę zastraszenia nas i zamknięcia nam       ust, co oceniamy jako wysoce niestosowne.

Wobec powyższego, wniosek Zastępcy Prezydenta nie zasługuje na uwzględnienie. Ponadto informujemy, że o sprawie zawiadamiamy Wojewodę Pomorskiego.

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Prezydent kontra rodzice 6-latków

Na skutek pisowskiej reformy znoszącej obowiązek szkolny dla sześciolatków, w tym roku zabrakło 349 miejsc w starogardzkich przedszkolach. W związku z tym, prezydent zadecydował o utworzeniu dodatkowych 14 oddziałów zamiejscowych przedszkoli przy starogardzkich szkołach podstawowych, do których postanowił przenieść od września sześciolatki. “Nie wiem czy klaskać czy pukać się w czoło? … Dwoje dzieci dwa różne „przedszkola”, miesiące wpajania, że młodszy będzie chodził razem z siostrą. Rok czekania po to żeby razem a tu 27.06 proszę bardzo bez żadnej konsultacji uprzedzenia dzieci się wyprowadza do placówki, która na dzień dzisiejszy nie jest w żaden sposób do tego przystosowana (mowa o małej 4). Osobiście czuje się jak oszust w stosunku do moich dzieci, nie wiem jak podejść teraz do tematu. Pomijając ze sama czuje się oszukana, w końcu skladalam deklaracje ze moje dziecko zostaje w plu. A tu nie ma miejsc proszę bardzo dzieci starsze jak meble można sobie bez wiedzy i woli rodziców przestawiać. Żenujące posunięcia, tak się nie robi…” – to tylko jeden z głosów zaaferowanych rodziców.

Screen z komentarzami rodziców
19840437_1819849374994989_2003967518_o

 

Rodzice 6-latków z MPP10 poszli krok dalej i wystosowali pismo do prezydenta (przekazując je również Radzie Miasta i MEN), w którym wnoszą o zmianę decyzji o przeniesieniu ich dzieci do PSP4, twierdząc, przywołując odpowiednie przepisy, że działanie prezydenta jest w tej kwestii bezprawne i podkreślając, że ani z rodzicami, ani z nauczycielkami, decyzja prezydenta nie była konsultowana.

rodzrodz1rodz2rodz3

 

Co zrobi prezydent Stankowiak? Zmieni decyzję czy pozostanie obojętny na głos zaniepokojonych rodziców?

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Stanowisko Przewodniczącego Rady Miasta Jarosława Czyżewskiego w sprawie radnego Wojciecha Pieleckiego

Poniżej publikujemy odpowiedź Przewodniczącego Rady Miasta Starogard Gdański Jarosława Czyżewskiego do Departamentu Postępowań Kontrolnych Centralnego Biura Antykorupcyjnego dot. zgłoszenia ws.Radnego Rady Miasta Starogard Gdański – Wojciecha Pieleckiego.

Pielecki-1Pielecki-2

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Protokoły z posiedzeń komisji będą publikowane na stronie BIP

Na naszą prośbę Pan Przewodniczący Rady Miasta Jarosław Czyżewski postanowił publikować na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.starogard.pl/Article/id,352.html wszystkie zatwierdzone protokoły z posiedzeń komisji.

Przypomnijmy, że Prezydent Janusz Stankowiak negatywnie rozpatrzył naszą petycję m.in. w tej kwestii, argumentując, iż „Mieszkańcy Gminy Miejskiej Starogard Gdański w oparciu o art. 11b ustawy o samorządzie gminnym, jak i o wskazane wyżej [§58 ust. 2 i 3 i §82 statutu Gminy Miejskiej Starogard Gdański– red.], realizowane przez Gminę postanowienia Statutu Gminy Miejskiej Starogard Gdański, mają możliwość zaznajomienia się z przebiegiem sesji Rady Miasta Starogard Gdański, jak i z przebiegiem posiedzeń komisji Rady. Żaden z przepisów prawa nie nakłada na gminę obowiązku rejestrowania przebiegu posiedzeń organów gminy czy komisji Rady w formie audio czy audiowizualnej. W tej sytuacji należało petycję rozpatrzyć negatywnie.”

Zwróciliśmy uwagę Panu Przewodniczącemu , że postanowienia zawarte w §82 statutu Gminy Miejskiej Starogard Gdański nie są realizowane – nagrania z komisji Rady nie są udostępniane na bipie. Protokoły również nie były publikowane więc mieszkańcy nie mieli innej możliwości zapoznania się z przebiegiem obrad niż uczestniczenie w trakcie posiedzeń komisji lub na wniosek o informację publiczną. Serdecznie dziękujemy Panu Przewodniczącemu Jarosławowi Czyżewskiemu za pozytywne rozpatrzenie naszej prośby i przyczynienie się do poprawy przepływu informacji między mieszkańcami a władzami samorządowymi.

bip

Opublikowano Bez kategorii | 1 komentarz

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję PUK ”STARKOM”

W dniu dzisiejszym złożyliśmy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargę na decyzję Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych ”STARKOM” Sp. z o.o odmawiającą nam udostępnienia informacji o składowe wynagrodzenia ówczesnego prezesa spółki, pana Rafała Etmańskiego, za okres 1 stycznia – 29 kwietnia 2016 r. w kwocie 126 847,68 zł oraz czy, z jakiego tytułu oraz jakiej wysokości dodatki (nagrody/odprawy/premie) otrzymał pan Etmański w 2016 r.

PUK STARKOM w dwóch decyzjach odmówił udzielenia nam informacji w uzasadnieniu podając, że informacje o wynagrodzeniach (w tym przede wszystkim ich wysokości) są tajne. Jako należące do kategorii dóbr osobistych i udostępnienie jest możliwe za zgodą osoby, której one dotyczą.
W skardze wskazaliśmy, że zgodnie z art, 4 ust. 1 pkt 4 UDIP do udostępniania informacji publicznej obowiązane są władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne, m.in. ,,podmioty reprezentujące państwowe osoby prawne albo osoby prawne samorządu terytorialnego oraz podmioty reprezentujące inne państwowe jednostki organizacyjne albo jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego”.

Jak wynika z informacji KRS Spółki, jest ona w całości podmiotem należącym do Gminy Miejskiej Starogard Gdański, a co za tym idzie, spełnia dyspozycję wyżej powołanego przepisu i jest tym samym podmiotem zobowiązanym do udostępnienia informacji publicznej. W doktrynie podkreśla się bowiem, ze w przypadku spółek prawa handlowego uznawane są. one za samorządowe osoby prawne w sytuacji, gdy wszystkie ich udziały należą do jednostki samorządu terytorialnego.

Nie ulega również wątpliwości, że wnioskowana informacja posiada walor informacji publicznej w rozumieniu art.1 ust. 1 w zw..z art.6 ust. 1 pkt 2 lit. f oraz pkt 5 UDIP. Przedmiotem sporu stało się objęcie wnioskowanej informacji ochroną na podstawie art. 5 ust. 2 UDIP a jednocześnie na podstawie art. 11 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

Należy przede wszystkim zauważyć, że od” początku postępowania organ w sposób nieprawidłowy powołuje podstawy prawne odmowy udostępnienia informacji publicznej. Zasadniczo strona Skarżąca nie jest w stanie ocenić, z uwagi na którą przesłankę Spółka uznała konieczność ograniczenia prawa do informacji. Powołując się w pierwszej kolejności na art. 3 ust. 1 pkt 1 UDIP w dalszej zaś na art. 5 ust. 2 UDIP w treści uzasadnienia obu decyzji PUK odwołuje się bowiem jedynie do przepisów odrębnej ustawy, która nie ma związku ze sprawą.

Zgodnie z art.11 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. W spółce, w stosunku do której podmiot określony w art.1 ust.1 posiada uprawnienia takie jak przedsiębiorca dominujący w rozumieniu art. 4 pkt. 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów: 1) uchwała w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego, 2) uchwała, o której mowa w art’ 10, 3) uzasadnienie, o którym mowa w art. 4 ust. 3, 4) uzasadnienie, o którym mowa w art, 9 ust. 4 – z wyłączeniem informacji dotyczących celów zarządczych, wagi tych celów a także kryteriów ich realizacji i rozliczania, są jawne, nie podlegają ochronie danych osobowych ani tajemnicy przedsiębiorstwa i są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej podmiotu uprawnionego do wykonywania praw udziałowych.Przepis ten pozostaje zatem bez wpływu na toczące się postępowanie, które obejmuje swoim zakresem wniosek o udostępnienie informacji dotyczącej składników wynagrodzenia Prezesa Spółki. Wbrew twierdzeniom PUK podstawą dla udostępnienia żądanych danych są zaś przepisy UDIP. Przy czym żaden przepis powoływanej przez organ ustawy nie wprowadza ograniczenia w zakresie udostępnienia przedmiotowych danych.

W tym miejscu wymaga podkreślenia, że w orzecznictwie oraz doktrynie niezmiennie podkreślany jest fakt, zgodnie z którym prawo dostępu do informacji publicznej traktować należy szeroko. Rolą podmiotu, do którego wpływa wniosek o udostępnienie informacji publicznej nie jest zatem analiza przesłanek uzasadniających uwzględnienie żądania, a jego realizacja w każdej sytuacji w której nie pojawiają się przesłanki ograniczające, uniemożliwiające przekazanie informacji. Z treści obu decyzji można zaś odnieść wrażenie, że z góry przesądza się tajność wnioskowanych danych, przy czym sama Spółka nie decyduje się ze względu na którą przesłankę konieczna jest ochrona informacji. To ro|ą organu jest rozpoznanie wniosku o udostępnienie informacji publicznej, a tym samym wyważenie konieczności zastosowania ograniczenia dostępu do informacji publicznej. organ nie może jednak zastosować takiego ograniczenia, jeżeli nie ma wystarczających podstaw prawnych.

W przedmiotowej sprawie organ nie wykazał w żaden sposób, iż spełnione zostały przesłanki formalne i materialne, które uprawniałyby do ograniczenia prawa do informacji. Nawet jeże|i przyjąć bowiem, ze celem organu było zastosowanie przesłanki ochrony tajemnicy przedsiębiorcy, to Spółka w żaden sposób nie wykazała zaistnienia warunków składających się na to pojęcie.

skargaWSA-STARKOM-1skargaWSA-STARKOM-2skargaWSA-STARKOM-3skargaWSA-STARKOM-4

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

CBA prowadzi postępowanie w sprawie radnego Tomasza Walczaka

Otrzymaliśmy dzisiaj potwierdzenie z CBA, że postępowanie w sprawie radnego Rady Miasta Starogard Gdański Pana Tomasza Walczaka jest w toku i są wykonywane czynności. Sprawa dotyczy ewentualnych nieprawidłowości w złożonym oświadczeniu majątkowym. Przypominamy, iż kontrolę oświadczenia majątkowego przeprowadza się w przypadku podejrzenia, że osoba je składająca podała w nim nieprawdę bądź zataiła prawdę.Oświadczenie składane jest pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań, o czym informują przepisy i sam druk oświadczenia. Składający potwierdza własnoręcznym podpisem świadomość odpowiedzialności.

CBA Walczak-1
Będziemy monitorować i na bieżąco informować Państwa o postępach w sprawie.

 

Opublikowano Bez kategorii | 1 komentarz

Płatne parkingi pod SCK

parkomaty

Podczas ostatniej sesji, 28 czerwca, radni Rady Miasta Starogard Gdański jednomyślnie uchwalili wysokość stawek opłat za parkowanie na 2 parkingach: niedawno wyremontowanym parkingu przed budynkiem SCK oraz na parkingu na terenie parku „Nowe Oblicze” przy al. JPII (między SCKiem a Medpharmą).

Postój na tych parkingach ma być płatny od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-16:00. Pierwsze pół godziny ma być bezpłatne, natomiast kolejna rozpoczęta godzina parkowania będzie kosztowała 2 zł. Mają być to niestrzeżone parkingi, na których terenie zostaną ustawione parkometry, a ich obsługą będzie się zajmował MZK. Za nieuiszczenie opłaty za postój lub przekroczenie opłaconego czasu postoju pobierana będzie opłata dodatkowa w wysokości 20 zł w przypadku płatność do 5 dni lub 50 zł przy płatności powyżej 5 dni. Z opłat parkingowych zwolnione będą osoby niepełnosprawne z ważną kartą parkingową dla osoby niepełnosprawnej parkujące wyłącznie na wyznaczonych miejscach postojowych. Treść uchwały wraz regulaminem korzystania z parkingów poniżej:

uchwałaparking

 

 

regulaminparkingu1regulaminparkingu2regulaminparkingu3

Naczelnik wydziału techniczno-inwestycyjnego, pan Janusz Karczyński, uzasadniając wysokość opłaty za parkowanie, tłumaczył, iż stawka 2 zł nie spowoduje specjalnego uszczuplenia portfeli osób, które zechcą skorzystać z parkingów, natomiast da do myślenia tym, którzy chcieliby tam blokować miejsce na dłuższy czas.

Pytany przez radnych, dlaczego parkowanie pod SCKiem ma kosztować 2 zł, podczas gdy na rynku jest to koszt 50 groszy, czy nie można zrobić jednolitej ceny na terenie miasta i dlaczego nie wprowadzić na wszystkich starogardzkich parkingach pierwszych 30 minut bezpłatnych, odpowiedział, że jego zdaniem 2 zł jest to słuszna stawka, a wprowadzenie 30 minut parkowania gratis w całym mieście nie jest zasadne, gdyż wówczas prawdopodobnie miasto musiałoby dopłacać do funkcjonowania strefy płatnego parkowania, ponieważ na rynku zdecydowaną większość spraw można załatwić w ciągu 30 minut, a koszty utrzymania parkometrów się nie zmienią.

_________________________________________________________________

Jakie jest Państwa zdanie na temat nowych opłat parkingowych przy SCK? Czy wprowadzenie opłat za parkowanie tam jest zasadne i czy stawka 2 zł jest właściwa? Czekamy na Państwa komentarze.

Opublikowano Bez kategorii, Masz Prawo Wiedzieć | Skomentuj

Dni Starogardu… w błocie

Dziś drugi dzień tzw. Dni Starogardu, czyli hucznie obchodzonego od lat święta miasta.

Od wczoraj starogardzianie z niezadowoleniem komentują w Internecie niefortunny wybór miejsca organizacji tegorocznej imprezy – mianowicie leżącego w niecce nieutwardzonego placu naprzeciwko galerii Neptun, który na skutek czwartkowych i piątkowych opadów deszczu zmienił się w błotowisko.

DS

Fot.: http://starogardgdanski.naszemiasto.pl

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta radny Tomasz Walczak zadał pytania odnośnie wyboru tej właśnie lokalizacji: kto podjął taką decyzję, dlaczego tego typu imprez nie robi się tak jak zawsze na rynku, na którym przecież nie ma jeszcze żadnych prac albo w parku miejskim i czy miasto będzie ponosiło z tego tytułu jakieś koszty.

Na pytanie radnego odpowiedział pan Marek Banach, zastępca dyrektora Starogardzkiego Centrum Kultury, wskazując siebie jako pomysłodawcę miejscówki oraz siebie i prezydenta jako decydentów. Jako przyczynę wyboru takiej lokalizacji podał raidery techniczne gwiazd oraz względy bezpieczeństwa (możliwość dojazdu pogotowia, straży, policji) twierdząc, że rynek, jak i plac przy OSIRze, nie spełniają tych wymogów. Według słów pana Banacha, koszt wynajmu placu naprzeciwko galerii wyniósł 500 zł brutto i pokrył go sponsor. Pełną odpowiedź cytujemy poniżej:

Marek Banach, zastępca dyrektora Starogardzkiego Centrum Kultury: “Jeśli chodzi o plac, dlaczego tam, a nie w innym miejscu, po analizie raiderów technicznych gwiazd, które będą występowały na Dniach Starogardu, rynek, jak również plac przy OSIRze, nie spełnia tych wymogów, gdyż front sceny będzie miał około 30 metrów, co tego dochodzą balasty obciążające, które będą trzymały tą scenę, żeby w przypadku wiatru czy innych jakichś tam zdarzeń ona nie odfrunęła. Dlatego po zasięgnięciu opinii dyrektora aresztu, policji wskazałem prezydentowi, żeby na tym terenie ta impreza się odbyła i wspólnie podjęliśmy taką decyzję i uważam, że względy bezpieczeństwa, względy dojazdu pogotowia, straży, policji ten teren spełnia i my jako organizatorzy, jako osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, za organizację tej imprezy, uważamy, że ten teren w tym momencie jest najlepszym miejscem, żeby tą imprezę zrobić. Koszt wynajmu tego terenu wynosi 500 zł brutto, koszty te pokryje sponsor. (…) Nie było w naszej intencji robienie czegoś pod galerię, naprawdę nie. Ja nie pierwszy raz uczestniczę w organizacji imprezy i nie pierwszy raz podpisuję kwit, gdzie jestem odpowiedzialny za bezpieczeństwo i moje doświadczenie mówi, że ten plac jest o wiele lepszy niż plac przy parku. Gdyby tam coś się stało, jeżdżenie po parku, po przemokniętych trawnikach czy czymkolwiek karetką czy strażą, czy czymś innym, ja sobie tego nie wyobrażam. Tutaj są 3 wjazdy, 2 w tej chwili są czynne, a trzeci będzie otwarty od strony Kościuszki i drogi nie będą poblokowane. Są przejścia, są światła, będzie policja i myślę, że tutaj będzie zachowany porządek.”

Radny Walczak skwitował odpowiedzi wicedyrektora Banacha stwierdzeniem, że plac przy galerii jest miejscem na cyrk, więc albo robimy cyrk w mieście, albo konkretną imprezę w centrum, w sercu tego miasta.

Trudno oczywiście winić organizatorów za warunki atmosferyczne podczas Dni Starogardu, jednak decydując się na organizację imprezy, szczególnie tak ważnej dla miasta, trzeba być przygotowanym na różne sytuacje. Niestety tym razem organizatorom ewidentnie zabrakło wyobraźni.

Opublikowano Bez kategorii, Masz Prawo Wiedzieć | Skomentuj

Co ma wspólnego toaleta miejska z absolutorium dla prezydenta miasta

Co ma wspólnego toaleta miejska z absolutorium dla prezydenta?

kibel

źródło: www.facebook.com/radamiastastg/

Okazuje się, na podstawie tego, co usłyszeliśmy podczas wczorajszej sesji Rady Miasta, że toaleta miejska stojąca w ubiegłym sezonie letnim na starogardzkim rynku była samowolą budowlaną opisaną w art. 48 ustawy prawo budowlane. W prawie budowlanym wydatek na samowolę budowlaną jest przestępstwem. Prawdopodobnie Komisja Rewizyjna, na podstawie której opinii Regionalna Izba Obrachunkowa wydała swoją opinię na temat prawidłowości gospodarki finansowej prowadzonej przez prezydenta miasta i co było podstawą do udzielenia absolutorium, nie miała informacji na ten temat.

Podczas wczorajszej sesji Rady Miasta radni udzielili prezydentowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 r. stosunkiem głosów 13 za (NS+PiS+Radni Razem) do 6 przeciw (PO). Głosowanie nad absolutorium poprzedziły przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Starogard Gdański w sprawie wykonania budżetu za 2016 r. oraz rozpatrzenie przez Radę Miasta sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański za 2016 r., czyli przedstawienie stanowisk klubów radnych zakończone głosowaniem.

Głos w imieniu swoich klubów zabrali radny Milewski (PO), Olszewski (NS), Walczak (PiS) oraz Pielecki (RR). Poniżej prezentujemy stanowiska klubów radnych:

Platforma Obywatelska: „Jako klub radnych Platformy Obywatelskiej chcielibyśmy wyrazić umiarkowaną satysfakcję z realizacji budżetu za 2016 r., bowiem zarówno wykonanie dochodów budżetowych, jak i wydatków, przedstawia się na poziomie nieco ponad 90%. Cieszy nas przede wszystkim realizacja inwestycji, tj. przebudowa ulicy Kościuszki we współpracy z Powiatem Starogardzkim, przygotowanie studium do obwodnicy miasta oraz powstała nadwyżka budżetowa i wolne środki w kwocie przekraczającej 1 mln zł. Niemniej, chcielibyśmy zauważyć, że dochody majątkowe nie przekroczyły nawet 49% zaplanowanych, a wykonanie środków otrzymanych z Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań bieżących stanowiło zaledwie 7% zaplanowanych. Absolutorium dotyczy jednak prawidłowości gospodarki finansowej, a nie realizacji budżetu. Sprawą, która najbardziej nas niepokoi, a jednocześnie stawia pod znakiem zapytania gospodarność wydatków, jest zakończone ostateczną decyzją postępowanie administracyjne stwierdzające, że budowa wycenianej na 125 tys. zł toalety publicznej na rynku była samowolą budowlaną opisaną w art. 48 ustawy prawo budowlane, co potwierdził pomorski Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego. A to z kolei w myśl art. 90 tej ustawy jest przestępstwem. W związku z instytucją absolutorium sprawdzającą zgodność z prawem wydatków i dochodów, w gospodarce finansowej gminy pojawiły się wydatki i dochody, które mogą pochodzić z przestępstwa, a to może świadczyć o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych. Mając na uwadze powyższe, klub radnych Platformy Obywatelskiej, oprócz tego, że nie może autoryzować działań niezgodnych z prawem, musi podjąć też inne przewidziane prawem kroki celem wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.”

Nasz Starogard: „Stanowisko klubu radnych Nasz Starogard jest formalnością, kiedy przyjrzymy się w sposób merytoryczny, a nie polityczny. Spłata zadłużenia miasta o ponad 9 mln zł, w przypomnieniu do roku 2014 zadłużenie miasta wynosiło 60 mln zł. Pozyskanie środków unijnych: w 2016 r. pozyskano prawie 55 mln zł. Inwestycje, które już zrealizowaliśmy i będą realizowane w przeciągu tych 2 lat to efekt pracy i przygotowania w poprzednim roku. Dla przypomnienia, były to inwestycje tj. ul. Kościuszki, ul. Nowowiejska, boisko na ul.Harcerskiej, al. Wojska Polskiego z dworcem kolejowym i węzłem integracyjnym, park miejski, rynek, park Nowe Oblicze przy SCK, termomodernizacja szkół, projekt skierowany do nauczycieli “Widzę, doświadczam, rozumiem” – na to pozyskano 2000600 zł, zwiększenie miejsc przedszkolnych o 75, budżet obywatelski dający możliwość decydowania wszystkim mieszkańcom. Kierując się także zasadą, że przy udzielaniu absolutorium oceniane jest wyłącznie prawidłowość zrealizowanych wydatków i dochodów za rok miniony w oparciu o opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Rewizyjnej, radni Nasz Starogard będą głosowali za udzieleniem absolutorium prezydentowi miasta z tytułu wykonania budżetu za 2016 r.”

Prawo i Sprawiedliwość: „Stanowisko klubu Prawa i Sprawiedliwości jest takie, że praktycznie absolutorium jest udzielane prezydentowi za wykonanie budżetu. Nie można tutaj mieszać polityki żadnej, a tylko trzeba się na merytoryce skupić. Uważamy, że budżet został wykonany, wszystkie zmiany, które w trakcie roku nastąpiły, były zatwierdzane przez Radę, dlatego też jako klub będziemy głosować za udzieleniem absolutorium panu prezydentowi. Dopowiem tylko tyle, że uważamy, że trzeba być niezwykle złośliwym, żeby nie dostrzegać tych zmian, które nastąpiły w ubiegłym roku i za które odpowiedzialny jest pan prezydent, dlatego tak, jak już wspomniałem, będziemy głosować, cały nasz klub, za udzieleniem absolutorium.”

Radni Razem: „Klub Radnych Razem, po przeanalizowaniu otrzymanych materiałów z Regionalnej Izby Obrachunkowej, jak również z Komisji Rewizyjnej Miasta Starogard Gdański, zdecydował wobec powyższego, że każdy radny z naszego klubu będzie głosował według swojego uznania nad absolutorium dla prezydenta Janusza Stankowiaka z wykonania budżetu miasta Starogard Gdański za 2016 r.”

Po oświadczeniach klubów radnych odbyło się głosowanie – za przyjęciem sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański za 2016 r. opowiedziało się 12 radnych, przeciw było 6, a jeden radny się wstrzymał.

Po krótkiej mowie prezydenta radni przeszli do głosowania w sprawie udzielenia absolutorium prezydentowi miasta z tytułu wykonania budżetu za 2016 r. Absolutorium zostało udzielone, po czym głos zabrał prezydent:

Prezydent Janusz Stankowiak: “Szanowni Państwo, pozwólcie, że z tego miejsca bardzo serdecznie podziękuję tym wszystkim radnym, którzy zagłosowali za przyjęciem absolutorium dla Prezydenta Miasta. Jest to dla mnie olbrzymie wyróżnienie, olbrzymi zaszczyt, a jednocześnie podziękowanie za tą współpracę, którą tworzymy na rzecz naszych mieszkańców. Jak widać, można się łączyć ponad podziałami, można myśleć inaczej na różne tematy, ale istotą najważniejszą, istotą działania wszystkich radnych Rady Miasta Starogard Gdański, organu wykonawczego z prezydentem na czele, jest dobro mieszkańców Starogardu Gdańskiego. Dlatego też troszeczkę ze zdziwieniem przyglądałem się wynikom tego głosowania, kiedy to radni Platformy Obywatelskiej nie dostrzegli zmian, które zachodzą w naszym mieście, całe szczęście, że dostrzegają ją mieszkańcy. Zastanawiam się nad powodem Państwa decyzji i tak dochodzę do wniosku, że chyba ta toaleta tak Państwu przesłania widok na Starogard Gdański. Siedzicie za ta toaletą, dyskutujecie, a nie widzicie tych naprawdę poważnych zmian, które zachodzą w obrębie naszego miasta. Co więcej, chciałbym dodać, że wprowadzacie spore zamieszanie w życie lokalne naszej społeczności, mam tutaj na myśli nauczycieli, którzy są również na tej sali, którzy dzisiaj powinni wypoczywać na zasłużonym odpoczynku po ciężkim roku pracy z młodzieżą. Szanowni Państwo, zwracam się do Was, drodzy nauczyciele, tutaj przy tej mównicy powiedziałem wcześniej, że nie będę więcej podejmował tematu Wojsk Obrony Terytorialnej w Starogardzie Gdańskim w obiekcie gimnazjum nr 3. Muszę Państwu to z całą stanowczością powiedzieć, mimo tego, co Wam podszeptują niektórzy politycy, a nie robią tego dla Państwa dobra, tylko dla swoich własnych statystyk i własnego interesu, że ja swoje zdanie podtrzymuję. Podtrzymuje je również stowarzyszenie Nasz Starogard. W takim wypadku, jeżeli ktokolwiek inny z radnych chciałby wnieść tą uchwałę, uchwałę o przekazaniu gimnazjum, musiałby to zrobić za pomocą Platformy Obywatelskiej, a z tego, co widzę, chyba nie ma na to woli. Dlatego też, Szanowni Państwo, idźcie spokojnie na urlop, wypoczywajcie i bądźcie spokojni o swoją szkołę. Jej nic nie grozi. I nie dajcie się uwieść podszeptom polityków, którzy na co dzień siedzą w Warszawie, a przyjeżdżają do Starogardu tylko po to, żeby zbić swój kapitał polityczny, żeby samorząd zawłaszczyć dla polityki. Tego w Starogardzie być nie może i nie będzie. Ja stoję na straży tego, aby Starogard funkcjonował ponad podziałami politycznymi i jak już mówiłem wcześniej jest to możliwe, bo wszystkie kluby oprócz radnych Platformy Obywatelskiej w to działanie się angażują. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za udzielenie mi absolutorium.”

Opublikowano Bez kategorii, Masz Prawo Wiedzieć | Skomentuj