Wracamy do sprawy ”Prezydent kontra rodzice 6-latków”.

27 czerwca rodzice 6-latków z Miejskiego Przedszkola Publicznego nr.10. wystosowali pismo do prezydenta (przekazując je również Radzie Miasta i MEN), w którym wnoszą o zmianę decyzji o przeniesieniu ich dzieci do budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr.4  w Starogardzie Gdańskim , twierdząc, przywołując odpowiednie przepisy, że działanie prezydenta jest w tej kwestii bezprawne i podkreślając, że ani z rodzicami, ani z nauczycielkami, decyzja prezydenta nie była konsultowana.
Zwróciliśmy się, do Urzędu Miasta o udostępnienie odpowiedzi Prezydenta Miasta na pismo Rodziców, które publikujemy poniżej.

Skan pisma WSS.4424.98.2017 z dnias 11.07.2017-1

W piśmie Prezydenta  z dnia 11 lipca 2017 r. czytamy , że nie jest możliwe aby oddziały dzieci 6–letnich uczęszczające do Miejskiego Przedszkola Publicznego Nr 10 pozostały w siedzibie budynku. Dzieci, które dotychczas uczęszczały do Miejskiego Przedszkola Publicznego Nr 10 i kontynuują wychowanie przedszkolne w roku 2017/2018, nadal będą wychowankami Miejskiego Przedszkola Publicznego Nr 10. Informuje także, że zostały podjęte działania mające na celu dokonanie aktualizacji stanu prawnego aktów prawa lokalnego i prawa miejscowego.

Uchwała w sprawie sieci przedszkoli została przyjęta na ostatniej sesji Rady Miasta 30 sierpnia 2017 r.

1744429-11744429-21744429-3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego czyli 28 września 2017 r.

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Dokumentacja Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe dotyczące budowy obwodnicy Starogardu Gdańskiego.

Według Ministerstwa Infrastruktury i starogardzkiego posła Jana Kiliana, jednym z głównych powodów niezapewnienia finansowania obwodnicy Starogardu Gdańskiego był brak przygotowania dokumentacji na moment podejmowania uchwały aktualizującej listę dróg ujętych w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025r.) W sierpniu br.dokumentacja była gotowa-zwróciliśmy się do Urzędu miasta o jej udostępnienie (całość pod linkiem Obwodnica )

Pismo samorządów miasta, powiatu i gminy  z dnia 22 sierpnia 2017 r. do premier rządu Beaty Szydło w sprawie budowy obwodnicy Starogardu Gdańskiego.

scan23-1scan23-2

Przypomnijmy, że w dniu 12.07.2017 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę nr 105/2017 zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) skutkującą wykreśleniem obwodnicy Starogardu Gdańskiego z listy inwestycji do realizacji w ramach Programu. Zdaniem posła Jana Kiliana  jedną z przyczyn , dla której nasza inwestycja znalazła się na liście rezerwowej to brak na czas opracowania Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego.

14 września br. posłowie z sejmowej Komisji Infrastruktury podczas posiedzenia przyjęli odpowiedź ministra infrastruktury i budownictwa na dezyderat nr 3 w sprawie poparcia budowy obwodnicy Starogardu Gdańskiego na drodze krajowej nr 22.

Wiceminister infrastruktury Jerzy Szmit poinformował posłów, że budowa obwodnicy Starogardu Gdańskiego jest w Programie Budowy Dróg Krajowych i w związku z tym podejmowane są działania, które mają doprowadzić do jej realizacji.

Wyjaśnił, że przy redagowaniu listy inwestycji w ramach Programu, które mają finansowanie, jednym z głównych kryteriów, zwłaszcza w przypadku obwodnic, był stopień przygotowania dokumentacji. Powiedział, że prace przygotowawcze zw. z obwodnicą Starogardu powinny być wykonane wiele lat temu. Ocenił, że „aktualny stan przygotowania dokumentacji niezbędnej do wydania decyzji środowiskowych o uwarunkowaniach realizacji inwestycji pozwala wnioskować, że jej uzyskanie będzie możliwe najwcześniej w połowie 2018 roku”.

Wyjaśnił, że do ogłoszenia przetargu na projekt i budowę trasy konieczne są: decyzja środowiskowa i koncepcja programowa. „Szacujemy bardzo, bardzo ostrożnie, że w 2019 będzie to gotowe i będzie można formalnie ogłaszać przetarg” – dodał.

Powiedział, że w 2016 r. zakończone zostały prace nad studium korytarzowym obwodnicy. Do dalszych prac przyjęto trzy podstawowe warianty tras. „W maju br. rozpoczęła się inwentaryzacja przyrodnicza przeprowadzona w terenie, obecnie trwają końcowe analizy oraz wprowadzane uwagi do raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, których zakończenie planowane jest na przełomie września i października” – wyjaśnił Szmit. „Prace idą normalnym trybem, dzisiaj głównym pytaniem jest to, żebyśmy byli w stanie w 2020-21 roku zapewnić finansowanie tej inwestycji” – podsumował.

Wiceminister poinformował, że szacowany koszt inwestycji to ok. 380 mln zł. Obwodnica Starogardu ma być przewidziana do realizacji w systemie „projektuj i buduj”. Ma to być droga biegnąca po nowym śladzie, w przekroju dwujezdniowym, dwupasowym.

Minister zapewnił, że „są zapewnione pieniądze na prowadzenie prac przygotowawczych”. Zaznaczył, że chodzi nie tylko o starogardzką obwodnicę, ale też o „setki innych inwestycji”.

http://www.portalsamorzadowy.pl/inwestycje/obwodnica-starogardu-gdanskiego-jest-niezbedna-i-zostanie-zbudowana,97864.html

Zwróciliśmy się do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa o udostępnienie odpowiedzi ministra infrastruktury i budownictwa na dezyderat nr 3 w sprawie poparcia budowy obwodnicy Starogardu Gdańskiego na drodze krajowej nr 22.

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Sprzeciw do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Wracamy do sprawy  nie udostępnienia nam przez Prezydenta Miasta Janusza Stankowiaka informacji publicznej dotyczącej  wysokości wszystkich wydatków na wszelkiego rodzaju ogłoszenia płatne w mediach, materiały zamówione i artykuły sponsorowane w rozbiciu na właścicieli poszczególnych redakcji zawartych przez Urząd Miasta w Starogardzie Gdańskim za okres od grudnia 2014 r. do marca 2017 r. oraz całkowitym koszcie poniesionym na przygotowanie, druk i dystrybucję Starogardzkiego Ratusza od grudnia 2014 r. do marca 2017 r. z podziałem na miesiące.

Decyzją z dnia 27 kwietnia 2017 r. odmówiono udostępnienia nam żądanej informacji, przyjmując, że dotyczy ona informacji publicznej przetworzonej.

W wyniku wniesionego przez  nas w dniu 28 kwietnia 2017 r. odwołania do SKO w Gdańsku, decyzją z dnia 9 czerwca 2017 r. organ odwoławczy uchylił zaskarżone rozstrzygnięcie i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia Prezydentowi Miasta. Uzasadniając stanowisko wskazano, że sam fakt czasochłonnego procesu odnajdywania żądanej informacji, czy też jej porządkowania, nie stanowi co do zasady o przetworzeniu informacji publicznej. Zasada ta doznaje ograniczenia w pewnych wyjątkowych przypadkach. Tylko jednoznacznie wykazanie, że np. ze względu na specyfikę gromadzenia, przechowywania i obiegu dokumentów, ich obszerność, normatywne i wypracowane zasady biurowości, obsadę kadrową i zasoby techniczne podmiotu zobowiązanego, mogłoby w szczególnych sytuacjach uzasadniać uznanie tego rodzaju informacji za informację przetworzoną. W ocenie SKO w Gdańsku organ I instancji nie wykazał aby żądana przez Skarżącego informacja miała charakter informacji przetworzonej. Dodano, że działy księgowe lub kadrowe, niezależnie od wielkości pracodawcy i ilości pracowników, w ramach codziennej, bieżącej pracy korzystają ze wsparcia rozmaitych specjalistycznych systemów teleinformatycznych i aplikacji. Te umożliwiają natomiast łatwe i przejrzyste gromadzenie danych dotyczących wykonywanych operacji finansowych. W jednostkach sektora finansów publicznych konieczne jest szczególnie precyzyjne ewidencjonowanie wszelkich dokonywanych operacji finansowych. Każda taka operacja powinna zostać precyzyjnie opisana i ujęta w odpowiednim rejestrze. Z akt sprawy nie wynika jakimi narzędziami informatycznymi i zasobami kadrowymi dysponuje organ. Bez wątpienia ewidencjonuje on wszystkie operacje finansowe w formie elektronicznej. W uzasadnieniu decyzji nie wykazano zatem obiektywnej niemożności realizacji nałożonego przez stronę wniosku o udostępnienie informacji publicznej bez uszczerbku dla bieżącej realizacji zadań dysponenta informacji publicznej.

Decyzją z dnia 5 lipca 2017 r. Prezydent Miasta Starogardu Gdańskiego ponownie odmówił udostępnienia informacji publicznej, opierając rozstrzygnięcie na tej samej podstawie prawnej. Wskazano, że kryteria podane przez Wnioskodawcę dają podstawę do uznania, że informacja powinna być przygotowana specjalnie dla niego. Jako taka informacja nie jest w posiadaniu organu. Jej przygotowanie wymaga zaangażowania przynajmniej jednego lub dwóch pracowników przez okres dwóch lub trzech dni roboczych i wyłączenia w tym czasie z pełnienia podstawowego zakresu obowiązków, co w sposób oczywisty wpływa na dezorganizację pracy danego organu. Urząd Miasta w Starogardzie Gdańskim nie prowadzi w Biuletynie Informacji Publicznej rejestru wydatków, w którym wydzielone są koszty na poszczególne redakcje gazet i czasopism. Wydatki te powstają również na podstawie ustawnych lub pisemnych zleceń, które nie są ujęte w wymienionym rejestrze.

Od powyższego rozstrzygnięcia ponownie wnieśliśmy odwołanie do Samorządowego kolegium Odwoławczego. Decyzją z dnia 24 sierpnia 2017 r. SKO w Gdańsku ponownie uchyliło zaskarżone rozstrzygnięcie i przekazało sprawę do rozpatrzenia organowi I instancji. Uzasadniając rozstrzygnięcie podtrzymano stanowisko zawarte w decyzji z dnia 9 czerwca 2017 r. oraz dodano, że Prezydent Miasta nie przeprowadził w istocie postępowania wyjaśniającego zgodnie ze wskazaniami organu odwoławczego. Organ wciąż nie wykazał w sposób obiektywny, że wnioskowana informacja posiada charakter informacji przetworzonej.

decyzja SKO dn.24 sierpien-1decyzja SKO dn.24 sierpien-2decyzja SKO dn.24 sierpien-3decyzja SKO dn.24 sierpien-4decyzja SKO dn.24 sierpien-5decyzja SKO dn.24 sierpien-6
Nie widząc dobrej woli ze strony Prezydenta Miasta  a wręcz uporczywe uchylanie się, co do wskazań zawartych przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku przy uchylaniu decyzji Prezydenta, postanowiliśmy nie czekać już na kolejne rozstrzygnięcie i 4 września 2017 r. skorzystaliśmy  z prawa  strony do złożenia  sprzeciwu od decyzji SKO do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku. Niech Sąd ostatecznie zobowiąże Prezydenta do wykonania wniosku z dnia 15 marca 2017 r.

W sprzeciwie podnieśliśmy:

Zgodnie z art. 138 § 2 KPA: Organ odwoławczy może uchylić zaskarżoną decyzję w całości i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji, gdy decyzja ta została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie. Przekazując sprawę, organ ten powinien wskazać, jakie okoliczności należy wziąć pod uwagę przy ponownym rozpatrzeniu sprawy.

W doktrynie podkreśla się, że decyzja kasatoryjna w trybie w/w przepisu podjęta może być jedynie w wyjątkowych przypadkach, w określonych w tejże normie, co wyłącza zastosowanie wykładni rozszerzającej (zob. B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Wyd. 15, Warszawa 2017, legalis).

W przedmiotowej sprawie organ odwoławczy po raz drugi uchylił zaskarżone rozstrzygnięcie Prezydenta Miasta Starogardu Gdańskiego i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia. Mimo uchylenia pierwszej decyzji organu I instancji z dnia 27 kwietnia 2017 r., Prezydent Miasta nie był w stanie wykazać, że w sprawie do czynienia mamy z informacją publiczną przetworzoną. Organ I instancji przeanalizował ponownie materiał sprawy, natomiast nie uprawdopodobnił w sposób obiektywny, że przygotowanie informacji wymaga jej przetworzenia.

Należy mieć na uwadze, że zgodnie z art. 13 ust. 1 UDIP informacja publiczna podlega udostępnieniu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej. Celem twórców UDIP było zatem wprowadzenie odformalizowanego i sprawnego trybu pozyskania informacji publicznej, o czym świadczą chociażby skrócone w stosunku do KPA terminy na załatwienie sprawy. Przedłużanie postępowania o udostępnienie informacji publicznej w sytuacji, w której organ nie znajduje podstaw dla rzeczywistego ograniczenia prawa do informacjigodzi w podstawowe zasady nim rządzące.

Już SKO w decyzji z dnia 24 sierpnia 2017 r. uzasadniając stanowisko wskazało w istocie, że organ jest zdolny do przekazania wnioskowanych danych bez konieczności ich przetworzenia. Wobec braku podstaw dla twierdzenia organu, że wnioskowana informacja stanowi informację przetworzoną, organ odwoławczy błędnie zatem wydał decyzję kasatoryjną, podczas gdy w sprawie powinno zapaść rozstrzygnięcie reformatoryjne, stosownie do art. 138 § 1 pkt 2 KPA.

W doktrynie słusznie wskazuje się, że: uchylanie się przez organ odwoławczy od wykonywania kompetencji merytorycznego rozstrzygnięcia sprawy poprzez nadużycie art. 138 § 2 KPA godzi w zasadę szybkości postępowania, zasadę dwuinstancyjności, pozbawiając stronę prawa do merytorycznego rozstrzygnięcia sprawy przez organy wyższe instancji (R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System, t. 9, s. 226). W kontekście decyzji wydawanych na podstawie art. 138 § 2 KPA wskazuje się również, że ochrona zasady dwuinstancyjności postępowania administracyjnego nie może być preferowana kosztem innych wartości procesowych, w tym wymagań szybkości i prostoty postępowania. Nie powinna być również rozpatrywana w oderwaniu od mechanizmu ochrony interesów strony, jakim jest kontrola decyzji wykonywana przez sądy (Z. Kmieciak, Zarys postępowania, s. 348 (R. Hauser, M. Wierzbowski (red.), Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz. Wyd. 5, Warszawa 2017, legalis).

Nieoczekiwanie w dniu wczorajszym otrzymaliśmy e-maila z Urzędu Miasta o treści:

Starogard Gdański, dnia 13 września 2017 r.

Stowarzyszenie

Głos Kociewia”

Działając na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764) uprzejmie informuję, że w związku z decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 24 sierpnia 2017 r. (sygn. akt SKO Gd/3093/17) na podstawie której w/w organ odwoławczy uchylił decyzję nr WIS.0033.8.2017 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 5 lipca 2017 r. zachodzi konieczność ponownej, dogłębnej analizy złożonego przez Państwa wniosku o udzielenie informacji publicznej w kontekście wskazań SKO zawartych w uzasadnieniu decyzji odnośnie stwierdzonych przez ten organ uchybień i nieprawidłowości oraz naruszeń przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej ze strony organu I instancji.

W tej sytuacji określam termin na załatwienie przedmiotowej sprawy na 18 października 2017 r.

Prezydent Miasta

Starogard Gdański

Janusz Stankowiak

Komentarz pozostawiamy Państwu!

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Skarga do Prezydenta Miasta na nieprawidłowe oznakowanie miejsc postojowych przy budynku SCK

Otrzymaliśmy skargę mieszkańca powiatu starogardzkiego, którą skierował do Prezydenta Miasta Pana Janusza Stankowiaka na nieprawidłowe oznakowanie miejsc postojowych na nowo powstałych parkingach płatnych przy budynku SCK przy al.Jana Pawła II oraz na terenie parku „Nowe oblicze.

Treść skargi:

Pan Janusz Stankowiak

Prezydent Starogardu Gd.

Na podstawie art.10 ust.7 i 10a ustawy z dn. 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2017 poz.128 z późn.zm,w skrócie:prd) w zw z §§ 85 ust.1 i 2 oraz 90 ust.2 rozporządzenia z dn.31lipca 2002 r. o znakach i sygnałach drogowych (Dz.U.2002 nr 170,poz.1393 z późn.zm.w skrócie:zsd) oraz § 3 uchwały Rady Miasta nr XLIII/416/2017 z dn.28 czerwca 2017 r.(Dz.Urz.Woj.Pomorskiego 2017 poz.2695 , w skrócie:uchwały) ,informuję,co następuje:

Przedmiotem niniejszej skargi jest nieprawidłowe oznakowanie miejsc postojowych na nowo powstałych parkingach płatnych przy budynku SCK przy al.Jana Pawła II oraz na terenie parku „Nowe oblicze”.

Uzasadnienie:

Nowo powstałe parkingi,o których mowa w [uchwale] są co prawda drogami wewnętrznymi w rozumieniu art.2 p.1b [prd],ale są też strefami ruchu w rozumieniu art.2 p.16a [prd],o których mowa również w §1 [uchwały] i na których obowiązują wszystkie przepisy ustawy [prd] (a także przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie),co precyzuje art.1 ust.1[prd],o czym również mowa jest w § 6 ust.1 załącznika do [uchwały].

W przepisie § 6 ust.2 załącznika do  [uchwały] jest powiedziane,że każdy użytkownik parkingów jest obowiązany do przestrzegania znaków pionowych i poziomych,co również określa przepis art.46 ust.4 [prd].Tyle tylko,że miejsca postojowe na tych parkingach widoczne na załączonych zdjęciach są wyznaczone wbrew przepisowi art.10 ust.10a [prd],jak również (a może przede wszystkim) niezgodnie z rzeczonyni na wstępie przepisami §§ 85 ust.1 i 2 oraz  90 ust.2 [zsd] oraz przepisem p.5.2.4 załącznika nr 2 do rozporządzenia o szczegółowych warunkach tech.dot.znaków i sygnałów drogowych z dn.3 lipca 2003 r. (Dz.U.2003 nr 220,poz.2181z późn.zm.).Od razu nadmienię,że co do wymiarów miejsc postojowych zastrzeżeń nie mam,osobiście je zmierzyłem,są zgodne z § 21 ust.1 rozporządzenia do prawa budowlanego (Dz.U.2002 nr 75 poz 690 z późn.zm.).Ale znając polskich kierowców,to nie będą stosować się do czegoś,co nie jest znakiem drogowym nawet gdyby Policja czy Straż Miejska będą próbowały im to nakazać.Służby te mają co prawda takie uprawnienia,o których mowa w art.6 ust.1 pp.1 i 3c , ale w tym przypadku mogą narazić się na zarzut przekroczenia uprawnień tj.o czyn  z art.231 kodeksu karnego.Bo przecież nie można nakazać stosowania się do czegoś,co jest wbrew prawu,bo w tym przypadku kierowcy będą mieli rację.W dobie deficytu miejsc postojowych trzeba mieć na uwadze także (a może przede wszystkim) dyscyplinowanie kierowców,do czego są powołane Policja i Straż Miejska. Ale muszą mieć podstawy do tego,m.in.zgodne z prawem oznakowanie miejsc postojowych w strefie ruchu.Jak widać na załączonych zdjęciach takowych zabrakło.Przy takim oznakowaniu miejsc postojowych widocznym na zdjęciach przepis § 6 ust.2 załącznika do [uchwały] w części dotyczącej oznakowania poziomego staje się bezprzedmiotowy.

20170811_07003220170811_07005020170811_07005720170811_06580520170811_06584220170811_065852

Kto z podległych Panu Prezydentowi urzędników zlecił wykonanie oznakowania miejsc postojowych widocznych na załączonych zdjęciach i kto je wykonał.Nie wnikam w szczegóły,kto był wykonawcą,ale co do zleceniodawcy zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia wykroczenia z art.85a § 2,a co do wykonawcy art.85a §1 kodeksu wykroczeń,ale jestem daleki od tego,aby kierować zawiadomienia o popełnieniu tego wykroczenia mając nadzieję,że Pańscy podwładni z właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego naprawią swój błąd.Proszę mieć to na uwadze podejmując kroki prawne o które niżej proszę.

Propozycja załatwienia niniejszej skargi jest następująca : proszę o wykonanie [uchwały] zgodnie z jej § 3 w zakresie oznakowania poziomego poprzez doprowadzenie do jego wykonania zgodnego z przepisami podanymi wyżej.Uniknie się w ten sposób wątpliwości kierowców korzystających z parkingu,a Policji i Straży Miejskiej umożliwi bez przeszkód skuteczne dyscyplinowanie kierowców parkujących niezgodnie z prawem.Znając życie,niektórzy polscy kierowcy potrzebują „bata”,a najlepszym batem jest…mandat.

Odpowiedz Urzędu:

W odpowiedzi na Pana pismo dotyczące oznakowania miejsc postojowych na terenie Parku Nowe Oblicze informuję iż kwestie te zostały ustalone w Uchwale – w załączeniu. uchwałaparkingregulaminparkingu1regulaminparkingu2regulaminparkingu3
Jednocześnie informuję, że ustanowiona została „strefa ruchu” na której wprowadzono „płatne parkingi niestrzeżone” nie stanowiące „strefy płatnego parkowania” zgodnie z art. 13b ust. 1 ustawy o drogach publicznych na terenie której jest obowiązek wnoszenia opłat tylko i wyłącznie w miejscach wyznaczonych oznakowanych znakami pionowymi i poziomymi oraz znakami informującymi o wjeździe w taka strefę. W związku z powyższym podsumowując na terenie strefy ruchu obowiązują przepisy ruchu drogowego lecz zarządca terenu nie ma obowiązku wyznaczania miejsc liniami poziomymi.

Z poważaniem
Anna Prądzińska

Wydział Techniczno-Inwestycyjny

Urząd Miasta Starogard Gdański

Według osoby skarżącej sprawa ta nie została rozwiązana przez Prezydenta i Urząd, skarżący podtrzymuje swoje stanowisko , że w strefie ruchu i w strefie zamieszkania musi być oznakowanie pionowe i poziome zgodnie z ustawą prawo o ruchu drogowym. W związku z tym rozważa złożenie skargi na Prezydenta Miasta do Rady Miasta, jak również  do Urzędu Wojewódzkiego powołując się na art.10 ust.10 prawo o ruchu drogowym , który mówi ”organy sprawujące nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach mogą nakazać zmianę organizacji ruchu ze względu na ważny interes ogólnospołeczny lub konieczność zapewnienia ruchu tranzytowego”.
A w interesie ogólnospołecznym jest aby na parkingu był porządek.

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Starosta Starogardzki odmówił udostępnienia informacji o zarobkach Pani Ewy Macholli

W związku z utworzeniem nowego stanowiska pracy specjalisty w Zespole ds. kontaktów z mediami w Starostwie Powiatowym w Starogardzie Gdańskim, postanowiliśmy sprawdzić jak taki konkurs przebiega. Ogłoszenie o konkursie pojawiło się  na stronie http://bip.powiatstarogard.pl/Article/get/id,17316.html  3 listopada 2016r.

ogł.o konkursie-1ogł.o konkursie-2

 

Z informacji które otrzymaliśmy od Starosty wynika, że wpłynęła tylko jedna kandydatura Pani Ewy Macholli. Kandydatka spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze i została dopuszczona do drugiego etapu naboru.Podczas przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się dużą znajomością zagadnień z zakresu zadań określonych w ogłoszeniu o naborze. Kandydatka otrzymała najwyższą ocenę punktową z rozmowy kwalifikacyjnej i została zatrudniona na podstawie umowy o pracę. Pierwsza umowa została zawarta na czas określony, na okres 6 m-ce, następnie po zdaniu egzaminu ze służby przygotowawczej z wynikiem pozytywnym, została zawarta druga umowa o pracę na czas nieokreślony.

Starosta odmówił udostępnienia nam informacji w zakresie wysokości wynagrodzenia wraz z dodatkami ze względu na prawo do prywatności i ochronę dóbr osobistych Pani Ewy Macholli.

Starostwo-decyzja-1Starostwo-decyzja-2Starostwo-decyzja-3

Nie zgadzamy się z argumentacją Starosty i w dniu dzisiejszym złożyliśmy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku. Wskazując, że w przedmiotowej sprawie organ nie wykazał w żaden sposób, iż spełnione zostały przesłanki formalne i materialne, które uprawniałyby do ograniczenia prawa do informacji. Starosta powołał się jedynie na różne od siebie przesłanki, wyrażone w art. 5 ust. 1 i 2 UDIP. Należy bowiem odnieść się do argumentacji organu w związku z koniecznością utajnienia informacji ze względu na dobra osobiste pracownika. W tym miejscu warto zwrócić uwagę na orzeczenie WSA w Gdańsku z dnia 19 sierpnia 2015 r. (syg. akt II SA/Gd 373/15). Dane osobowe człowieka (nazwisko i imię ) są jego dobrem osobistym , ale jednocześnie są dobrem powszechnym w tym znaczeniu, iż istnieje publiczna zgoda na posługiwanie się nimi w życiu społecznym (towarzyskim, urzędowym, handlowym itp.)

Ponadto, gospodarka finansami publicznymi jest jawna, o czym stanowi expressis verbis art. 33 ust. 1 UFPP. Podlega ona zatem daleko idącej transparentności. Zasadę tę potwierdza trafnie WSA w wyroku z dnia 18 grudnia 2014 r. o sygn. akt II SAB/Op 77/14:

Zasada jawności gospodarki środkami publicznymi jest zasadą, która musi być bezwzględnie przestrzegana przez każdą jednostkę dysponującą publicznymi środkami finansowymi. Wydatkujący środki publiczne podlegają kontroli odpowiednich urzędów, kontroli politycznej oraz kontroli ze strony samych obywateli.

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że wniosek dotyczący wysokości wynagrodzenia wskazanego pracownika stanowi informację publiczną, której udostępnienie nie powinno zostać ograniczone ze względu na przesłanki wyrażone w art. 5 UDIP. Warto również podkreślić, że organ w żaden sposób nie odniósł się do charakteru obowiązków wykonywanych przez osobę, której dotyczy wniosek. Pojęcie osoby pełniącej funkcje publicznej oraz mającej związek z ich pełnieniem nie może ograniczać się jedynie co do osób wydających władcze rozstrzygnięcia. Pojęcie osoby pełniącej funkcje publiczne nie zostało zdefiniowane w UDIP, jednakże należy stwierdzić, iż taką osobą nie będzie jedynie funkcjonariusz publiczny, a pojęcie to należy rozumieć szeroko. Taka osoba musi mieć jakikolwiek udział przy ustalaniu decyzji (nie tylko procesowych) organu, co ma zastosowanie w niniejszej sprawie.

Odwolanie Starostwo-1Odwolanie Starostwo-2Odwolanie Starostwo-3Odwolanie Starostwo-4

P.S.
Na samym początku zapytaliśmy we wniosku o rzecznika prasowego Starostwa Powiatowego byliśmy przekonani , że taką rolę pełni formalnie Pani Ewa Macholla, w odpowiedzi otrzymaliśmy poniższą informację.

odp.Machola-1

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Wniosek o odwołanie pani Martyny Wiśniewskiej ze stanowiska dyrektora PSP Nr.4

31 sierpnia do Radnych Rady Miasta Starogard Gdański wpłynął wniosek Grona Pedagogicznego Publicznej Szkoły Podstawowej Nr.4 o odwołanie Pani Martyny Wiśniewskiej ze stanowiska dyrektora PSP Nr.4 i powołanie na nie kompetentnej osoby.

Grono-1Grono-2

Opublikowano Bez kategorii | 3 komentarzy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyla dwie decyzje spółek miejskich.

Otrzymaliśmy kolejne dwa rozstrzygnięcia na naszą korzyści z Samorządowego Kolegium Odwoławczego odnośnie dwóch spółek miejskich STARKOM Sp. z o.o i ZUOK Stary Las. Sprawa dotyczy wydatków na ogłoszenia i artykuły sponsorowane w mediach w rozbiciu na właścicieli poszczególnych redakcji od grudnia 2014 do marca 2017 r. Obie spółki odmówiły udostępnienia nam informacji twierdząc, że żądana przez nas informacja publiczna ma charakter informacji przetworzonej.
Rozpatrując sprawę Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku ustaliło , że zaskarżone decyzje o odmowie udostępnienia informacji publicznej nastąpiły z naruszeniem przepisów prawa materialnego oraz przepisów postępowania mającym wpływ na wynik sprawy. Informacja objęta wnioskiem skarżącego dotyczy wydatkowania środków publicznych a więc bezsprzecznie stanowi informację publiczną. Co więcej, zakres złożonego wniosku o udostępnienie informacji publicznej obejmował informacje co do środków publicznych które zostały już fizycznie wydatkowane przez dysponenta informacji publicznej. organ pierwszej instancji powinien być więc w posiadaniu żądanej przez wnioskodawcę informacji publicznej.

Traktowanie informacji publicznej jako informacji przetworzonej tylko dlatego, że miałaby to być ona przygotowana specjalnie dla wnioskującego o nią podmiotu, a owo przygotowanie ogranicza się do odnalezienia odpowiednich dokumentów, ich skopiowania i anonimizacji pozostaje w sprzeczności z zasadą dostępu do informacji publicznej. Czynności te co do zasady nie mają bowiem charakteru intelektualnego, twórczego i stanowią proste czynności kancelaryjno-biurowe i to nawet w sytuacji, gdy wymagają dużego nakładu pracy. Sam fakt czasochłonnego procesu odnajdywania żądanej lnformacji, czy też jej porządkownia, selekcja dokumentów, ich analiza pod względem treści są co do zasady, zwykłymi zabiegami związanymi z rozpatrywaniem wniosku o udostępnienie informacji publicznej i nie noszą cech przetworzonej
informacji. Podobnie proste zliczenie danych znajdujących się w posiadaniu podmiotu zobowiązanego, konieczność anonimizacji oraz sięganie do materiałów archiwalnych nie stanowią co do zasady o przetworzeniu informacji publicznej. Tym samym wyjątki od owej zasady nie powinny być interpretowane w sposób rozszerzający.

Kolegium stwierdza, że w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji nie wykazano jednoznacznie obiektywnej niemożności realizacji złożonego przez stronę wniosku o udostępnienie informacji publicznej bez uszczerbku dla bieżącej realizacji zadań dysponenta informacji publicznej, przy uwzględnieniu całokształtu specyfiki jego pracy i posiadanych zasobów. Tym samym nie wykazano jednoznacznie, iż informacja publiczna której udostępnienia oczekuje wnioskodawca ma charakter informacji przetworzonej. W tym stanie rzeczy badanie przez organ pierwszej instancji istnienia przesłanki występowania szczególnie istotnego interesu publicznego przemawiającego za jej przygotowaniem i udostępnieniem było w ogóle przedwczesne. obliguje to organ odwoławczy do wydania decyzji kasacyjnej.

Decyzje-SKO-1 Decyzje-SKO-2 Decyzje-SKO-3 Decyzje-SKO-4 Decyzje-SKO-5 Decyzje-SKO-6 Decyzje-SKO-7 Decyzje-SKO-8 Decyzje-SKO-9 Decyzje-SKO-SL-1 Decyzje-SKO-SL-2 Decyzje-SKO-SL-3 Decyzje-SKO-SL-4 Decyzje-SKO-SL-5 Decyzje-SKO-SL-6 Decyzje-SKO-SL-7 Decyzje-SKO-SL-8 Decyzje-SKO-SL-9

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Zawalczmy o obwodnicę!

20374403_1640178749365772_2664790996395063360_n

Z oświadczenia Prezydenta Miasta z dnia 27 lipca 2017 r. dowiedzieliśmy się, że 12 lipca 2017 r. Rada Ministrów podjęła decyzję o wykreśleniu obwodnicy Starogardu Gdańskiego z listy inwestycji do realizacji w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.).

Prezydent zapowiedział zwołanie w trybie pilnym spotkania władz miasta, gminy i powiatu oraz Społecznego Komitetu Budowy Obwodnicy w celu ustalenia kroków mających zwrócić uwagę rządu na niezbędność budowy obwodnicy Starogardu Gd.

My, starogardzianie, również nie musimy biernie czekać!
Proponujemy Państwu skorzystanie z uprawnienia, które gwarantuje każdemu obywatelowi art. 63 Konstytucji RP oraz art. 241 kodeksu postępowania administracyjnego, czyli możliwości złożenia wniosku.

Zgodnie z treścią art. 241 kpa, przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności. Wniosek o wpisanie obwodnicy Starogardu Gdańskiego na listę inwestycji do realizacji w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) zdecydowanie służy lepszemu zaspokajaniu potrzeb ludności – mieszkańców Starogardu Gdańskiego i każdego, kto miewa okazję postać czasem w korku na berlince!

Poniżej przedstawiamy przykładową treść wniosku:

wniosekobwodnicaa

Aby wniosek był rozpatrzony, musi zawierać imię i nazwisko oraz adres wnoszącego. Wnioski wysyłamy w formie wiadomości e-mail pod adres: kontakt@kprm.gov.pl

Odpowiedź na wniosek musi być udzielona bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku. Odpowiedź nie musi być pozytywna, ale jeśli wniosek zostanie odrzucony, to przynajmniej poznamy uzasadnienie takiej decyzji.

Zachęcamy również do udziału w innych inicjatywach na rzecz budowy obwodnicy Starogardu, np. poprzez składanie podpisów pod petycją do pani Premier, wysyłanie kartek z wakacji z przypomnieniem o sprawie naszej obwodnicy czy blokadę „berlinki”.

Linki poniżej:

PETYCJA: https://www.petycjeonline.com/pani_premier_starogard_potrzebuje_obwodnicy

-> KARTKA:https://www.facebook.com/events/128306351118758/

-> BLOKADA BERLINKI:  https://www.facebook.com/Blokada-Berlinki-Starogard-2017-258025884693620/

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Postępowanie w sprawie radnego w sądzie

W związku z obowiązkiem składania oświadczeń majątkowych m.in. przez radnych złożyliśmy wniosek do Przewodniczącego Rady Miasta o przesłanie informacji wobec których radnych Rady Miasta Starogard Gdański w złożonych przez nich oświadczeniach majątkowych w latach 2014-2015 Urząd Skarbowy wykrył  ewentualne nieprawidłowości . Z przesłanego pisma  Przewodniczącego  wynikało , że  dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Gdańsku prowadził postępowanie kontrolne wobec złożonego oświadczenia majątkowego przez radnego Rady Miasta Pana Daniela Olszewskiego za 2014 r.

Zwróciliśmy się do wymienionych instytucji :Urząd Skarbowy w Starogardzie Gdańskim, Pomorski Urząd Celno – Skarbowy w Gdyni, Urząd Kontroli Skarbowej w Gdańsku, Krajowa Izba Skarbowa w Warszawie, Prokuratura i Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim  z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej czy wobec radnych rady miasta Starogard Gdański toczą się jakieś postępowania.

11 lipca 2017 r. otrzymaliśmy z Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim informację,

               Sąd Rejonowy-1

   iż aktualnie wobec  Daniela Olszewskiego toczą się dwa postępowania, mianowicie

  1.  Prokuratura Rejonowa skierowała akt oskarżenia – zarzut z art. 177§1 kk

  2. Wniosek Prokuratury Rejonowej o warunkowe umorzenie postępowania w trybie art. 336 kpk zarzut z art. 233§1 i 6 kk w zw. z art. 4 §1 kk

Wykładnia artykułów:

art. 177§1 kk.  Kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała określone w art. 157 § 1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Art. 233. § 1. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. i § 6. Przepisy § 1-3 oraz 5 stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis ustawy przewiduje możliwość odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej, w zw. z art. 4 §1 kk jeżeli w czasie orzekania obowiązuje ustawa inna niż w czasie popełnienia przestępstwa, stosuje się ustawę nową, jednakże należy stosować ustawę obowiązującą poprzednio, jeżeli jest względniejsza dla sprawcy.Art. 336. § 1. Jeżeli spełnione są przesłanki uzasadniające warunkowe umorzenie postępowania, prokurator może zamiast aktu oskarżenia sporządzić i skierować do sądu wniosek o takie umorzenie.

Dane radnych pochodzą z publikowanych oświadczeń majątkowych zamieszczanych na stronie bip Gminy Miejskiej Starogard Gdański http://bip.starogard.pl/Article/id,119.html

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Próba zamknięcia ust stowarzyszeniu ?

W nawiązaniu do pisma Zastępcy Prezydenta Miasta Starogard Gdański Przemysława Bieska-Talewskiego (zamieszczamy poniżej),  z dnia 7 lipca 2017 r.

 

WSS.4424.138.2017 z dnia 7-7-2017Zał. WSS.4424.138.2017 z dn.7-7-2017 s.1Zał.WSS.4424.138.2017 z dn. 7-7-2017 s.2

oświadczamy, iż:

1.W artykule pt. “Ogłoszenie ponownego konkursu na dyrektora PSP4 niezgodne z prawem?” nie napisaliśmy żadnych nieprawdziwych informacji. Pytania, hipotezy i wnioski zawarte w artykule sformułowane zostały w oparciu o stan faktyczny oraz obowiązujące przytoczone w tekście przepisy Ustawy o systemie oświaty oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej. Prawdziwość naszego wywodu potwierdzają także m.in.:

          a.  Stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej (DS-WPZN-423/51/BSZ/11) z dnia                1 czerwca 2011 r. w sprawie przeprowadzenia ponownego konkursu na dyrektora                  szkoły http://rodziceszkole.edu.pl/uploads/dokumenty/MENpismo.jpg

 

screen

            b. Opisujący analogiczną sytuację artykuł z dnia 22 sierpnia 2013 r. pt. „Konkurs                        niezgodny z prawem” autorstwa pani Sylwii Wysockiej, Pałuki nr 1121 (32/2013)

http://palukitv.pl/teksty/przestrzen-lokalna/oswiata/20216-konkurs- niezgodny-z-prawem.html

            c. Artykuł z dnia 7 czerwca 2013 r. pt. „Gdy konkurs nie wyłonił dyrektora, pałeczkę                  przejmuje organ prowadzący” autorstwa pana Michała Łyszczarza, „Prawne                 aspekty nierozstrzygniętego konkursu na dyrektora szkoły”,                                     opublikowanego w miesięczniku „Dyrektor Szkoły” nr 6/2013

http://www.oswiata.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/gdy-konkurs-nie-wylonil-dyrektora-paleczke-przejmuje-organ-prowadzacy

2.Pan Biesek-Talewski, zarzucając nam podanie nieprawdy, nie wysilił się nawet na wskazanie nieprawdziwych w jego subiektywnej opinii fragmentów naszego tekstu, wobec czego trudno nam się odnosić do czegokolwiek. A tym bardziej coś zmieniać albo za coś przepraszać.

3.Pragniemy zauważyć, iż „autorska” opinia prawna radcy prawnego, pana Marcina          Olszewskiego, którą posiłkuje się pan Biesek-Talewski, to przytoczony dosłownie            artykuł pana Michała Łyszczarza dostępy na stronie                                                                http://www.oswiata.abc.com.pl/dyrektor-szkoly/czytaj/-/artykul/prawne-aspekty-     nierozstrzygnietego-konkursu-na-dyrektora-szkoly-michal-lyszczarz)
uzupełniony o pasujące do tezy Zastępcy Prezydenta sformułowania i prowadzący do sprzecznych z wyrażoną innym artykule opinią pana Łyszczarza wniosków.

4.Pismo Zastępcy Prezydenta odbieramy jako próbę zastraszenia nas i zamknięcia nam       ust, co oceniamy jako wysoce niestosowne.

Wobec powyższego, wniosek Zastępcy Prezydenta nie zasługuje na uwzględnienie. Ponadto informujemy, że o sprawie zawiadamiamy Wojewodę Pomorskiego.

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj