Dyrektor OSiR-u ponownie odmówił udostępnienia kwot na jakie zawarto umowy z wykonawcami

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim organizator tegorocznych ,,Dni Starogardu” ponownie odmówił udostępnienia kwot na jakie zawarto umowy z wykonawcami Gali ,,Disco Polo”.

Przypomnijmy w dniu 10 listopada 2017 r., wystąpiliśmy z wnioskiem do OSIR-u o udostępnienie informacji w zakresie następujących umów zleceń  z 18 września 2017 r.:

,,Nr umowy: 4/09/17/DOI

Przedmiot umowy: DNI STAROGARDU

Nazwa kontrahenta: AFTER PARTY

Wartość umowy – Zastrzeżone zgodnie z umową

Data obowiązywania 4.07.2018

 Nr umowy 5/09/17/DOI

Przedmiot umowy: DNI STAROGARDU

Nazwa kontrahenta: PIĘKNI I MŁODZI

Wartość umowy – Zastrzeżone zgodnie z umową

Data obowiązywania – 4.07.2018

 Nr umowy: 6/09/17/DOI

Przedmiot umowy:DNI STAROGARDU

Nazwa kontrahenta: PLAYBOYS

Wartość umowy – Zastrzeżone zgodnie z umową

Data obowiązywania 4.07.2018’’

W związku z tym, że w rejestrze wydatków OSiR nie podano kwot na jakie sumy opiewają wspomniane wyżej umowy z zespołami, zwróciliśmy się o podanie tych kwot, jak również przesłanie skanów tych umów.

Decyzją z dnia 24 listopada 2017 r. Dyrektor OSIR-u odmówił  udostępnienia wnioskowanej informacji publicznej, powołując się na zawartą klauzulę zobowiązujące obie strony do zachowania poufności co do treści umów.

6 grudnia 2017 r., od tej decyzji złożyliśmy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku zarzucając naruszenie art. 61 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, art. 5 ust. 2 w zw. z 16 ust. 1 i 2 UDIP poprzez błędne uznanie, że wnioskowana informacja stanowi tajemnicę przedsiębiorcy.

W dniu 26 marca 2018 r., Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku uchyliło zaskarżoną decyzję w całości i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia przez OSiR.

W uzasadnieniu SKO powołał się na  wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 9 czerwca 2014 r. sygn. akt II SAB/ŁD 50/14 w przypadku umów zawieranych przez jednostki sektora finansów publicznych prawo do informacji uzasadnione jest niezbędną potrzebą transparentności życia publicznego, ocenianą zgodnie ze standardami przyjętymi w demokratycznym państwie prawa. Zawierając umowę z takim podmiotem, jej druga strona musi mieć tego świadomość. Ograniczenie prawa do informacji mogłoby nastąpić tylko wówczas, gdy rzetelnie przeprowadzone postępowanie dowodowe dostarczyłoby obiektywnego materiału uzasadniającego, że żądane informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorcy. W konsekwencji nie jest wystarczające powołanie się przez podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji publicznej na obowiązującą klauzulę tajemnicy przedsiębiorcy, będącą efektem samego tylko”życzenia zleceniobiorcy”.
Innymi słowy, tajemnica przedsiębiorcy, będąca wyjątkiem od zasady jawności umów
zawieranych przez jednostki sektora finansów publicznych, nie może być interpretowana w sposób rozszerzający, gdyż naruszałoby to przewidziane w art. 61 Konstytucji RP oraz ustawie o dostępie do informacji publicznej prawo do informacji o działaniach władzy publicznej i osób pełniących funkcje publiczne, a także podmiotów gospodarujących środkami publicznymi które to prawo obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy
publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa.

Treść złożonych przez konkretnego przedsiębiorcę wyjaśnień podlega każdorazowo
wszechstronnej ocenie dysponenta informacji publicznej. Nie jest on bowiem bezwzględnie związany życzeniami przedsiębiorcy lecz powinien samodzielnie ocenić czy, a jeśli tak, to jakie informacje których poufność zastrzegł przedsiębiorca, objęte są tajemnicą przedsiębiorcy. Jego ustalenia powinny  znaleźć uzasadnienie w zgromadzonym w sprawie materiale dowodowym. Prawidłowość  dokonanej oceny podlega kontroli w  administracyjnym toku instancji.

W badanej sprawie poza sporem jest to, iż organ pierwszej instancji jest jednostką finansów publicznych i jako taki, gospodaruje na co dzień środkami publicznymi a jak wskazano powyżej, gospodarka nimi jest jawna. Zgodnie z powołanym wcześniej art.6 ust. 1 pkt 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej, informacja publiczna może dotyczyć w szczególności majątku publicznego i gospodarki finansowej prowadzonej przez organy samorządu terytorialnego. Informację publiczną będą zatem treść umów o świadczenie usług na rzecz organu publicznego,a także rachunki lub faktury stanowiące podstawę do wydatkowania przez organ publiczny określonych kwot ze środków publicznych na rzecz podmiotów,które świadczą te usługi. Tym samym w ocenie Kolegium brak jest
przeciwskazań aby zbiorcza informacja o łącznej wysokości kosztów poniesionych przez Gminę Starogard Gdański w związku z realizacją zawartych umów (wynikająca z faktur wystawionych przez wykonawców poszczególnych umów po ich wykonaniu) stanowiących przedmiot zainteresowania wnioskodawcy została mu udostępniona.

Już powyższa okoliczność bezwzględnie przesądza o konieczności uchylenia przez
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zaskarżonej decyzji w całości i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji.

Decyzją z dnia 15 maja 2018 r. Dyrektor OSiR-u ponownie odmówił udostępnienia wnioskowanej informacji publicznej. W treści uzasadnienia wskazano, że wykonawcy zawierając w treści umowy zapisy obowiązujące do zachowania poufności i nieudostępniania osobom trzecim treści umowy, w tym ustalonego wynagrodzenia oraz późniejszej pisemnej odmowy publikacji tych danych, podjęli działania zmierzające do wyeliminowania możliwości ich dotarcia do osób trzecich. Powyższe spełnia przesłankę formalną tajemnicy przedsiębiorcy. Informacja o stosowanych stawkach wynagrodzenia stanowi realną wartość gospodarczą dla wykonawców i z tego względu podlega ochronie. Upublicznienie ustalonych cen za realizację umowy może wpłynąć na swobodę i możliwość kształtowania przez wykonawców stawek wynagrodzenia w przyszłości. Pozyskanie wiedzy o stosowanych cenach oraz warunkach realizacji umów przez konkurentów na rynku muzycznym oraz potencjalnych kontrahentów może zagrozić ich interesom i obniżyć potencjał rynkowy. Informacje te mogłyby wyrządzić szkodę majątkową. Warunki handlowe, w szczególności stosowane stawki wynagrodzenia są wynikiem indywidualnych negocjacji między stronami. Co prawda zastosowanie do zawieranych umów znajduje również art. 35 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2017 poz. 2077 ze zm., dalej jako: UFP), jednakże organ dokonał koniecznych czynności zmierzających do zbadania, czy zastrzeżone informacje mają charakter tajemnicy przedsiębiorstwa.

 

W dniu dzisiejszym złożyliśmy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku.

W uzasadnieniu wskazaliśmy, że  istotą sporu stało się ponowne przyjęcie założenia, że istnieje konieczność ochrony wnioskowanej informacji ze względu na wyrażoną w art. 5 ust. 2 UDIP ochronę tajemnicy przedsiębiorcy.

Zgodnie z art. 5 ust. 2 UDIP: Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa. Przesłankę ograniczającą dostęp do informacji publicznej zinterpretowano zaś mając na uwadze art. 11 ust. 4 UZNK, zgodnie z którym: przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

Jak słusznie wskazało SKO w Gdańsku, w decyzji wydanej na gruncie przedmiotowego postępowania, do objęcia informacji tajemnicą przedsiębiorstwa konieczne jest spełnienie trzech warunków łącznie – stwierdzenia, że dane informacje mają charakter techniczny, technologiczny, handlowy lub organizacyjny przedsiębiorstwa, nie zostały ujawnione do wiadomości publicznej, a także podjęto w stosunku do nich niezbędne działania w celu zachowania poufności.

Powyższe potwierdził przykładowo NSA w wyroku z dnia 4 sierpnia 2015 r. (sygn. akt I OSK 1639/14): Aby dana informacja podlegała ochronie na podstawie przepisu art. 11 ust. 4 u.z.n.k., musi zostać spełniona zarówno przesłanka formalna, jak też materialna. Przesłanka formalna jest spełniona wówczas, gdy zostanie wykazane, iż przedsiębiorca podjął działania w celu zachowania poufności tych informacji. Nie wystarczy samo przekonanie podmiotu dysponującego informacją o działalności przedsiębiorcy, że posiadane przez niego dane mają charakter poufny. Poufność danych musi być wyraźnie lub w sposób dorozumiany zamanifestowana przez samego przedsiębiorcę. To na nim spoczywa bowiem, w razie sporu, ciężar wykazania, że określone dane stanowiły tajemnicę przedsiębiorcy. Ponadto jak wspomniano wyżej musi zostać spełniona przesłanka materialna tzn. aby określone informacje mogły zostać objęte tajemnicą przedsiębiorcy muszą, ze swojej istoty dotyczyć kwestii, których ujawnianie obiektywnie mogłoby negatywnie wpłynąć na sytuację przedsiębiorcy (informacje takie muszą mieć choćby minimalną wartość) z wyłączeniem informacji, których upublicznienie wynika np. z przepisów prawa.

Stanowisko organu można sprowadzić zaś jedynie do tego, że wnioskowane informacje stanowią wartość gospodarczą, ponieważ dane o umówionych cenach mogą zostać wykorzystane przez konkurentów na rynku muzycznym. Przy czym stanowisko organu zasadniczo nie różni się od przedstawionego w decyzji z dnia 24 listopada 2017 r., która to została uchylona przez organ II instancji.

Uzasadnienie takie należy uznać za niewystarczające. To przedsiębiorca decyduje jakie informacje objąć tajemnicą przedsiębiorcy. Nie oznacza to jednak, że każda zastrzeżona informacja nie podlega udostępnieniu w trybie przepisów UDIP. W przypadku uznania niezasadności zastrzeżenia poufności, klauzule takie poczytuje się bowiem za niezastrzeżone.

W wyroku WSA z dnia 19 września 2013 r. (sygn. akt II SA/Wa 1012/13) wskazał: (…) mając na uwadze konstytucyjną rangę dostępności do informacji publicznej, nie każda tajemnica przedsiębiorcy będzie uzasadniać odmowę jej udostępnienia. Znaczenie danej tajemnicy musi być bowiem proporcjonalnie większe, niż racje przemawiające za udostępnieniem informacji publicznej. Zastrzec w tym miejscu także należy, że przekonanie adresata decyzji co do istotności koniecznej ochrony tajemnicy przedsiębiorcy musi nastąpić w uzasadnieniu wydawanego aktu, tak, aby realizowało ono dyspozycję art. 8 i art. 11 kpa. Sąd zwraca w tym miejscu uwagę, że podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji publicznej, stosownie do art. 16 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, ma obowiązek stosować przepisy kpa bezpośrednio i w całej rozciągłości, co już wyżej zostało zaznaczone. Tym samym ma obowiązek między innymi wyważyć interes społeczny i interes obywatela (art. 7 kpa), należycie informować stronę o okolicznościach faktycznych i prawnych (art. 9 kpa), jak również umożliwić stronie czynny udział w postępowaniu, w tym wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji (art. 10 § 1 kpa). Uzasadnienie zaś decyzji musi spełniać wymogi określone w art. 107 § 1-3 kpa (zob. J. Zimmermann, Znaczenie uzasadnienia rozstrzygnięcia organu administracji publicznej dla orzecznictwa sądowoadministracyjnego, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2010, nr 5-6, s. 511-524). Podkreślić przy tym należy, że szczególnie precyzyjne i wyczerpujące uzasadnienie powinny zawierać te decyzje, które oparte są na uznaniu administracyjnym oraz – jak w niniejszej sprawie – na pojęciach niedookreślonych, a takim jest „tajemnica przedsiębiorcy.

 Przy tym należy odróżnić działanie podmiotów w sferze wolnorynkowej od działań podejmowanych w sferze publicznej, które podlegają zasadzie jawności. W wyroku z dnia 5 czerwca 2014 r. (sygn. akt II SA/Wa 410/14) WSA w Warszawie dodał: Zauważyć też należy, iż uproszczeniem jest zapożyczanie dla potrzeb stosowania ustawy o dostępie do informacji publicznej definicji tajemnicy przedsiębiorstwa zawartej w art. 11 u.z.n.k. Nie można tracić z pola uwagi, że u.z.n.k. reguluje zupełnie inną materię a mianowicie reguły konkurencji u podmiotów rynkowych. Tymczasem w rozpoznawanej sprawie nie mamy do czynienia z regułami wolnorynkowymi, ale z dysponowaniem środkami publicznymi. Pozostawianie tych środków poza jakąkolwiek kontrolą informacyjną, z uwagi na zapożyczoną z u.z.n.k. definicję tajemnicy przedsiębiorstwa, może stanowić pole do ewentualnych nadużyć. (…) Reasumując, Sąd uznał, że definicja tajemnicy przedsiębiorstwa i orzecznictwo, odnoszące się do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (art. 11 u.z.n.k.) może mieć jedynie posiłkowe zastosowanie do ustawy o dostępie do informacji publicznej. Nie może zaś wypaczać art. 61 Konstytucji i stanowić swoistej zapory w transparentności kontroli środków publicznych.

Podmiot zobowiązany nie wykazał, że wnioskowane informacje posiadają wartość gospodarczą, czy też stanowią informacje o charakterze technicznym, technologicznym, organizacyjnym. Warto w tym miejscu podkreślić, że zasadą pozostaje obowiązek udzielenia informacji publicznej, zaś jego ograniczenie ma charakter wyjątkowy i nie może być wykładane rozszerzająco (zob. wyrok z dnia 19 lutego 2015 r. o sygn. akt II SA/Wa 1732/14).

Pełną treść odwołania przedstawiamy poniżej

 

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Nagrody dla dyrektora i pracowników SCK

Zwróciliśmy się do Starogardzkiego Centrum Kultury w Starogardzie Gdańskim  o udostępnienie następujących informacji:

1. W jakiej wysokości przyznano nagrodę, premię  dyrektor Ewie Roman w latach 2015-2017 podanie w ujęciu rocznym kwoty brutto z uzasadnieniem jeśli było,

2. W jakiej wysokości przyznano nagrodę – premię Kierownikowi administracji Markowi Banach  w latach 2015-2017 podanie w ujęciu rocznym kwoty brutto z uzasadnieniem jeśli było,

3.Ile łącznie przeznaczono na nagrody dla pracowników w latach 2015-2017 podanie w ujęciu rocznym.

Poniżej przedstawiamy odpowiedzi Dyrektor SCK Ewy Roman:

Nagrody dla Dyrektora, kierownika  i pracowników Starogardzkiego Centrum Kultury w Starogardzie Gdańskim w latach: 2015-2017:

2015 r.: 
– p.o. dyrektora Kierownik Administracji 6 525,00 zł
– pracownicy – 47 200,00 zł

2016 r.:
– dyrektor – 7 452,00 zł
– kierownik administracji – 2 300,00 zł
– pracownicy – 46 750,00 zł

2017 r.:
– dyrektor – 7 434,00 zł
– p.o. dyrektora Kierownik Administracji – 7 600,00 zł
– pracownicy – 38 230,00 zł

sck - odp

Opublikowano Bez kategorii | 1 komentarz

Nagrody dla Prezesa i pracowników PUK STARKOM

Prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych STARKOM Sp. z o.o Rafał Głodek otrzymał w 2017 roku nagrodę w wysokości:
33 000,00 zł brutto

Na nagrody dla pracowników w latach 2015 – 2017 przeznaczono w ujęciu rocznym:

2015 r. – 256 928,10 zł brutto

2016 r. – 331 784,85 zł brutto

2017 r. – 217 107,86 zł brutto

Łącznie: 805 tys 820 zł 81 gr

SB223_SEKRE18051113350-1

Opublikowano Bez kategorii | 1 komentarz

Obowiązkowy ePUAP w instytucjach publicznych

Podmioty realizujące zadania publiczne są zobowiązane posiadać elektroniczną skrzynkę podawczą (ePUAP) na swoich stronach internetowych i Biuletynie Informacji Publicznej. Jest to istotne ułatwienie dla mieszkańców przy wymianie korespondencji z instytucjami publicznymi , można złożyć wniosek, skargę drogą elektroniczną nie musimy fatygować się osobiście  czy wysyłać dokumentu drogą tradycyjną pocztową. Oszczędzamy przy tym  czas i pieniądze. Postanowiliśmy sprawdzić jak z tego obowiązku wywiązują się miejskie instytucje podległe miastu. Niestety żadna z instytucji nie posiada na swoich stronach odnośnika do elektronicznej skrzynki podawczej. Złożyliśmy dzisiaj wniosek do podmiotów realizujących zadania publiczne a takimi podmiotami są:  SCK, OSiR, Muzeum Ziemi Kociewskiej, MZK, Biblioteka Miejska o utworzenie na swoich stronach internetowych elektroniczną skrzynkę podawczą (ePUAP).

W uzasadnieniu argumentując ,że zgodnie z art. 16 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, podmiot publiczny, organizując przetwarzanie danych w systemie teleinformatycznym, jest obowiązany zapewnić możliwość przekazywania danych również w postaci elektronicznej przez wymianę dokumentów elektronicznych związanych z załatwianiem spraw należących do jego zakresu działania, wykorzystując informatyczne nośniki danych lub środki komunikacji elektronicznej. Podmiot taki udostępnia elektroniczną skrzynkę podawczą, spełniającą standardy określone i opublikowane na ePUAP przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, oraz zapewnia jej obsługę. W terminie 7 dni od dnia udostępnienia elektronicznej skrzynki podawczej, przekazuje też ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji informację o jej adresie.

Wyrok WSA w Gdańsku II SAB/Gd 213/15 wskazuje jednoznacznie, że brak na stronie podmiotowej BIP adresu (odnośnika) do elektronicznej skrzynki podawczej danego podmiotu lub jej nieobsługiwanie jest ewidentnym i niedającym się niczym usprawiedliwić naruszeniem prawa. Tym bardziej, że od grudnia 2013 r. Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) jest wyposażona w niezbędne mechanizmy pozwalające na automatyczną instalację skrzynki oraz formularza pisma ogólnego, tworzącego się na podstawie wzoru numer […]

W świetle powyższego nie budzi wątpliwości, że przepisy ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, określające w art. 16 obowiązki podmiotów publicznych związanych z elektroniczną wymianą informacji, w tym dotyczące posiadania i udostępnienia elektronicznej skrzynki podawczej przez podmioty publiczne, powinny być stosowane także w naszych instytucjach publicznych.

EPUAP-1

Co to jest ePUAP ?
ePUAP to skrót nazwy Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej. To miejsce, gdzie usługi są udostępniane. Dzięki ePUAP załatwisz wiele spraw w różnych urzędach bez wychodzenia z domu — przez internet, w wybranym przez siebie czasie i w dowolnym miejscu.

Co zyskasz

Przez ePUAP możesz korzystać z usług — elektronicznie, szybko, wygodnie i bezpiecznie:

 • załatwić wiele spraw w różnych urzędach,
 • sprawdzać na bieżąco statusy spraw i wniosków,
 • odbierać i wysyłać urzędową korespondencję.

Wszystkie te usługi są dostępne przez internet, więc możesz z nich korzystać, kiedy chcesz i gdzie chcesz.

Każda wysyłka i odbiór pisma przez ePUAP ma urzędowe poświadczenie odbioru (UPO), które jest tak samo ważne jak awizo.

Jakie urzędy i jakie sprawy obsługuje ePUAP

Coraz więcej spraw możesz załatwić przez internet, bo coraz więcej urzędów udostępnia swoje usługi na ePUAP. Są to między innymi:

 • samorządy, w tym urzędy gminy — złóż wniosek o dowód dla siebie lub dziecka; zgłoś utratę lub zniszczenie dowodu albo prawa jazdy; zawiadom o sprzedaży samochodu; dopisz się do spisu wyborców,
 • USC (urzędy stanu cywilnego) — uzyskaj odpisy aktów: małżeństwa, urodzenia, zgonu, lub inne dokumenty; zgłoś urodzenie dziecka,
 • ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) — sprawdź, czy pracodawca cię ubezpieczył i jaką dostaniesz emeryturę; przejrzyj swoje zwolnienia lekarskie i składki,
 • NFZ (Narodowy Fundusz Zdrowia) — odbierz przed wyjazdem za granicę kartę EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego),
 • US (urzędy skarbowe) — sprawdź swoje rozliczenia podatkowe; zgłoś spadek lub darowiznę,
 • KRK (Krajowy Rejestr Karny) — pobierz zaświadczenie o niekaralności,
 • UP (urzędy pracy) — zarejestruj się jako osoba bezrobotna i korzystaj ze szkoleń,
 • Rejestr PESEL i Rejestr Dowodów Osobistych — sprawdź swoje dane i dokumenty,
 • inne urzędy administracji publicznej (centralne, regionalne i lokalne) oraz instytucje publiczne — zarejestruj działalność gospodarczą; złóż wniosek o Kartę Dużej Rodziny; wyślij pismo ogólne, gdy nie ma formularza do załatwienia twojej sprawy.

Kto może skorzystać z usługi

Każdy, kto:

 • ma numer PESEL,
 • ma konto na ePUAP,
 • może potwierdzić swoją tożsamość w internecie.

Żeby korzystać z usług na ePUAP i podpisywać elektroniczne dokumenty, musisz potwierdzić swoją tożsamość w internecie — urząd musi wiedzieć, kim jesteś. Chodzi o to, żeby wszystko było bezpieczne i nikt nie mógł się pod ciebie podszyć.
Potwierdzić swoją tożsamość w internecie możesz na 2 sposoby:

Najłatwiej założyć i logować się do ePUAPU  za pomocą internetowego konta bankowego.  Konto bankowe wykorzystuje się do szybkiego i bezpiecznego zakładania i potwierdzania profilu zaufanego. Chodzi o to, że twoje dane w banku są wiarygodne (zostały uwierzytelnione podczas zakładania konta). Dlatego nie musisz już potwierdzać ich osobiście w urzędzie.

Profil zaufany potrzebuje do identyfikacji tylko podstawowych informacji, takich jak imię, nazwisko czy numer PESEL. Za pomocą konta bankowego złożysz profil zaufany od ręki, bez wychodzenia z domu.

Zachęcamy do założenia i korzystania z profilu zaufanego https://pz.gov.pl/pz/index

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Nagrody dla prezydentów i pracowników Urzędu Miasta Starogard Gd.

Zwróciliśmy się do Urzędu Miasta o udostępnienie informacji :
W jakiej wysokości przyznano nagrody Prezydentowi Miasta, wiceprezydentom, naczelnikom,pełnomocnikom i doradcom prezydenta, sekretarzowi i skarbnikowi w latach 2015-2017, podanie w ujęciu rocznym kwoty brutto z uzasadnieniem jeśli było, na każdą wymienioną osobę z osobna.

Poniżej przedstawiamy odpowiedzi jakich udzielił nam Urzędu Miasta:

1. Prezydent Miasta Janusz Stankowiak
– nie przyznano nagród uznaniowych

2. Zastępca Prezydenta Miasta ds.Społecznych Maciej Kalinowski
2015 r.- 4 500 zł – tzw. karpiowe
2016 r. 7 000 zł
– za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych oraz profesjonalne podejście do realizacji zadań w II kwartale 2016 r., oraz tzw. ,,karpiowe”
2017 r- 7 500 zł.
– za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych, szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej oraz profesjonalne podejście do realizacji działań w I kwartale 2017 r., oraz tzw. ,,karpiowe”
Łącznie: 19 000,00 zł

3.Zastępca Prezydenta Miasta do spraw  Techniczno-Inwestycyjnych
Przemysław Biesek-Talewski:
2015 r.- 4 500 zł – tzw. ,,karpiowe”
2016 r. – 13 000 zł
– za zaangażowanie na rzecz społeczności lokalnej i bardzo dobre wywiązywanie się z obowiązków służbowych, za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych oraz profesjonalne podejście do realizacji zadań w II kwartale 2016 r.,oraz tzw. ,,karpiowe”
2017 r.- 7 500 zł.
– za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych, szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej oraz profesjonalne podejście do realizacji zadań w I kwartale 2017 r.,oraz tzw. ,,karpiowe”
Łącznie: 25 000,00 zł.

4. Skarbnik Miasta:
2015 r. – 4 500 zł – tzw. ,,karpiowe”
2016 r. – 6 500 zł
– za zaangażowanie w pracy na rzecz społeczności lokalnej i bardzo dobre wywiązywanie się z obowiązków służbowych, oraz tzw. ,,karpiowe”
2017 r. – 7 500 zł
– za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych,szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej oraz profesjonalne podejście do realizacji zadań w I kwartale 2017 r.,oraz tzw. ,,karpiowe”
Łącznie: 18 500,00 zł.

5. Sekretarz Miasta:
2015 r. – 4 500 zł  – tzw. ,,karpiowe”
2016 r. – 7 000 zł
– za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych oraz profesjonalne podejście do realizacji zadań w II kwartale 2016 r., oraz tzw. ,,karpiowe”
2017 r. – 7 500 zł
– za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych,szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej oraz profesjonalne podejście do realizacji zadań w I kwartale 2017 r.,oraz tzw. ,,karpiowe”
Łącznie: 19 000,00 zł

6. Naczelnik Wydziału Finansowego
2015 r. – 2 800 zł
– Nagroda z okazji ,,Dnia Samorządowca”i tzw. ,,karpiowe”
2016 r. – 7 500 zł
– za wzmożoną ilość pracy w m-ce XI-XII 2015 r., wynikającą z dużej ilości umów, r-ków i faktur wpływających do Wydziału, związanym z tym angażowaniu dokumentów, sprawdzaniu pod względem formalno-rachunkowym, dekretowaniu oraz dokonywaniu płatności, za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych oraz profesjonalne podejście do realizacji zadań w II kwartale 2016 r., oraz tzw. ,,karpiowe”
2017 r. – 7 200 zł
– za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej związane z szeregiem czynności i analiz pozwalających na utrzymanie płynności finansowej oraz zaangażowanie i determinację przy realizacji umów przejawiające się proponowaniem zmian, terminów płatności i sugerowaniem zawarcia aneksów umożliwiających właściwe zarządzanie posiadanymi środkami, za sumienną, terminową i rzetelną pracę polegającą na sporządzaniu sprawozdań budżetowych,finansowych bilansu skonsolidowanego oraz całości zadań związanych z wykonaniem budżetu za 2016 r., oraz tzw. ,,karpiowe”
Łącznie: 17 500,00 zł

7. Naczelnik Wydziału Inicjatyw Gospodarczych
2015 r. –2 100 zł
– Nagroda z okazji ,,Dnia Samorządowca”i tzw. ,,karpiowe”
2016 r. –2 000 zł – tzw. ,,karpiowe”
2017 r. –2 500 zł – tzw. ,,karpiowe”
Łącznie: 6 600 zł

8. Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich
2015 r. – 10 842 zł
– za pełnienie dodatkowo funkcji auditora wewnętrznego oraz za szczególne zaangażowanie w przeprowadzeniu auditu wewnętrznego w ramach działania Systemu Zarządzania Jakością, za zaangażowanie i wniesiony wkład pracy w realizację dodatkowych zadań dot. przeprowadzenia głosowania i ustalania wyników głosowania nad Budżetem Obywatelskim Miasta na rok 2015, nagroda z okazji Dnia Samorządowca i tzw. ,,karpiowe”
2016 r. – 8 440 zł.
– za pełnienie dodatkowych funkcji auditora wewnętrznego oraz za szczególne zaangażowanie w przeprowadzaniu auditu wewnętrznego w ramach działania Systemu Zarządzania Jakością oraz  tzw. ,,karpiowe”
2017 r. – 17 880 zł.
– za pełnienie dodatkowych funkcji auditora wewnętrznego oraz za szczególne zaangażowanie w przeprowadzaniu auditu wewnętrznego w ramach działania Systemu Zarządzania Jakością, w związku z ukończeniem studiów podyplomowych, za czynny udział w przeprowadzeniu głosowania i ustaleniu wyników głosowania nad Budżetem Obywatelskim, za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych, profesjonalne podejście do wykonywanych zadań oraz zaangażowanie w realizację czynności wynikających z funkcjonowania Wydziału Spraw Obywatelskich oraz  tzw. ,,karpiowe”
Łącznie: 37 162,00 zł.

9. Naczelnik Wydziału Informacji Społecznej:
2015 r.- 3 100 zł.
– za aktywne podnoszenie kwalifikacji zawodowych z zakresu administracji, nagroda z okazji ,,Dnia Samorządowca” i tzw. ,,karpiowe”
2016 r. – 4 300 zł.
– za profesjonalne podejście do wykonywanych zadań oraz zaangażowanie w realizację dodatkowych czynności związanych z obsługą delegacji z Diephloz oraz szczególną pracowitość i sumienność oraz  tzw. ,,karpiowe”
2017 r.- 6 700 zł.
– za profesjonalne podejście do wykonywanych obowiązków służbowych oraz zaangażowanie w obsługę delegacji miasta partnerskiego Diephloz, za realizacje dodatkowych czynności związanych z obsługą delegacji z partnerskiego miasta Foshan oraz  tzw. ,,karpiowe”
Łącznie: 14 100,00 zł

10. Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa:
2015 r. – 2 100 zł.
– Nagroda z okazji ,,Dnia Samorządowca”i tzw. ,,karpiowe”
2016 r. – 2 000 zł. – tzw. ,,karpiowe”
2017 r. – 2 500 zł. – tzw. ,,karpiowe”
Łącznie: 6 600 zł

11. Naczelnik Wydziału Podatków i Ewidencji Dochodów:
2015 r. – 2 100 zł.
– Nagroda z okazji ,,Dnia Samorządowca”i tzw. ,,karpiowe”
2016 r. – 2 000 zł. – tzw. ,,karpiowe”
2017 r. – 4 500 zł.
– za nadzór nad kontrolami podatkowymi przeprowadzanymi przez Wydział przyczyniającymi się do uszczelnienia systemu podatkowego w Gminie Miejskiej oraz profesjonalne podejście do wykonywanych zadań oraz  tzw. ,,karpiowe”
Łącznie: 8 600,00 zł

12. Naczelnik Wydziału Techniczno- Inwestycyjnego:
2015 r. – 9 612 zł.
– w związku z ukończeniem studiów podyplomowych, za czynny udział w fazie formułowania wniosków do Budżetu Obywatelskiego przez mieszkańców miasta (udzielanie niezbędnej wiedzy w zakresie stanu własności gruntów, szacowanie kosztów planowanego projektu, wyjaśnienie zasad funkcjonowania budżetu) oraz weryfikacja złożonych projektów. Nagroda z okazji ,,Dnia Samorządowca”i tzw. ,,karpiowe”
2016 r. – 5 000 zł.
– za wykonywanie szeregu zadań inwestycyjnych, udział w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie w roku 2015 oraz bardzo dobrą organizację pracy swojego wydziału, oraz  tzw. ,,karpiowe”
2017 r.-2 500 zł. – tzw. ,,karpiowe”
Łącznie; 17 112,00 zł

13. Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych:
2015 r. – 4 100 zł
– za wykonywanie dodatkowych czynności związanych z realizacją projektu ,,Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miejskiej Starogard Gdański”.Nagroda z okazji ,,Dnia Samorządowca”i tzw. ,,karpiowe”
2016 r. – 6 640 zł.
– za wzorowe,sumienne i terminowe wywiązywanie się z przydzielonych obowiązków, profesjonalne podejście do wykonywanych zadań oraz zaangażowanie  w kierowaniu pracą Wydziału
Łącznie: 10 740 zł
2016 r. – 1800 zł. – tzw. ,,karpiowe”
2017 r. – 2 500 zł. -tzw. ,,karpiowe”
Łącznie: 4 300 zł

14. Naczelnik Wydziału Planowania i Urbanistyki:
2015 r. – 2 100 zł.
-Nagroda z okazji ,,Dnia Samorządowca”i tzw. ,,karpiowe”
2016 r. – 1 800 zł. – tzw. ,,karpiowe”
2017 r. – 2 100 zł. – tzw. ,,karpiowe”
Łącznie: 6 000,00 zł

Pełnomocnicy Prezydenta:

1. Pełnomocnik Prezydenta ds. Ochrony Informacji Niejawnych/ABI:
2015 r. – 3 441,80 zł.
– za pełnienie dodatkowo funkcji auditora wewnętrznego oraz za szczególne zaangażowanie w przeprowadzeniu auditu wewnętrznego w ramach działania Systemu Zarządzania Jakością. Nagroda z okazji ,,Dnia Samorządowca”i tzw. ,,karpiowe”
2016 r. – 3 291,80 zł.
– za pełnienie dodatkowo funkcji auditora wewnętrznego oraz za szczególne zaangażowanie w przeprowadzeniu auditu wewnętrznego w ramach działania Systemu Zarządzania Jakością i ”tzw. ,,karpiowe”
2017 r. – 4 231,80 zł.
– za pełnienie dodatkowo funkcji auditora wewnętrznego oraz za szczególne zaangażowanie w przeprowadzeniu auditu wewnętrznego w ramach działania Systemu Zarządzania Jakością i ”tzw. ,,karpiowe”
Łącznie; 10 965,40 zł

2. Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych, Dzieci i Młodzieży:
2015 r. – 2 300 zł.
– Nagroda z okazji ,,Dnia Samorządowca”i tzw. ,,karpiowe”
2016 r. – 2 000 zł. – tzw. ,,karpiowe”
2017 r. – 2 100 zł. – tzw. ,,karpiowe”
Łącznie: 6 400 zł

3. Pełnomocnik Prezydenta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień:
2015 r. – 1 800 zł.
– Nagroda z okazji ,,Dnia Samorządowca”i tzw. ,,karpiowe”
2016 r. – 1 250 zł. –  tzw. ,,karpiowe”
2017 r. – 2 500 zł.
– za wyróżniające się przygotowanie dokumentu ,,Strategia rozwiązywania problemów społecznych dla Gminy Miejskiej na  lata 2017 -2025” oraz tzw. ,,karpiowe”
Łącznie; 5 550,00 zł

4. Pełnomocnik Prezydenta ds.Systemu Zarządzania Jakością:
2015 r.- 2 300 zł.
– Nagroda z okazji ,,Dnia Samorządowca”i tzw. ,,karpiowe”
2016 r.- 1 600 zł. –  tzw. ,,karpiowe”
2017 r.- 2 500 zł.–  tzw. ,,karpiowe”
Łącznie: 6 400 zł

5. Pełnomocnik Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych:
2015 r.- 6 979,40 zł.
– za pełnienie dodatkowo funkcji auditora wewnętrznego oraz za szczególne zaangażowanie w przeprowadzeniu auditu wewnętrznego w ramach działania Systemu Zarządzania Jakością
2016 r.- 1 000 zł. – tzw. ,,karpiowe”
2017 r. – 7 768 zł.
– za pełnienie dodatkowo funkcji auditora wewnętrznego oraz za szczególne zaangażowanie w przeprowadzeniu auditu wewnętrznego w ramach działania Systemu Zarządzania Jakością. Za wyróżniające się zaangażowanie w przygotowanie dokumentu  ,,Strategia rozwiązywania problemów społecznych dla Gminy Miejskiej na  lata 2017 -2025”,  oraz tzw. ,,karpiowe”
Łącznie: 15 747,40 zł

6. Pełnomocnik Prezydenta ds.utrzymania dróg i terenów publicznych:
2017 r. – 2 100 zł. – tzw. ,,karpiowe”

Opublikowano Bez kategorii | 2 komentarzy

Zbliża się Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Kociewie”

W dniach 21, 23 i 25 maja odbędzie się Walne Zgromadzenie SM „Kociewie”.

sm (3)

Podejmowana będzie m.in. uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2017 r. Porządek obrad poniżej.

 1. Otwarcie  I, II, III części Walnego Zgromadzenia.
 2. Odczytanie listy pełnomocnictw.
 3. Wybór Prezydium Zebrania (przewodniczący, z-ca przewodniczącego, sekretarz).
 4. Przyjęcie  porządku obrad  I, II, III części Walnego Zgromadzenia.
 5. Wybór Komisji  Mandatowo-Skrutacyjnej.
 6. Wybór Komisji Wnioskowej.
 7. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w sprawie kompletności listy obecności oraz prawidłowości zwołania I, II, III części Walnego Zgromadzenia.
 8. Przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia odbytego w dniach 14, 16, 19 czerwca 2017 r.
 9. Informacja Zarządu Spółdzielni o realizacji uchwał i wniosków z ostatniego Walnego  Zgromadzenia.
 10. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółdzielni wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółdzielni w 2017 r.
 11. Sprawozdanie Rady Nadzorczej i Komisji Rewizyjnej z działalności za okres  07/2017 – 04/2018.
 12. Sprawozdania  Rad Osiedlowych  ze swej działalności za okres 07/2017 – 04/2018 r.
 13. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z odbytej lustracji pełnej Spółdzielni za okres 01.01.2014 – 31.12.2016 r.
 14. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 15. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za okres 07/2017 – 04/2018 r.,
  2. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni za 2017 r.,
  3. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 r.,
  4. udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2017 r.,
  5. określenia największej sumy zobowiązań jaką może Spółdzielnia zaciągnąć w latach 2018 – 2019  (pomiędzy W.Z.),
  6. podziału nadwyżki bilansowej za 2017 r.
  7. zmiany treści Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Kociewie” w Starogardzie Gd.
  8. zmiany treści Uchwały Nr 23/247/2004 Zebrania Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Kociewie” w Starogardzie Gdańskim z 25 czerwca 2004 r. w sprawie zasad i warunków zmiany metod indywidualnego rozliczania kosztów energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania.
  9. opracowania ogólnej koncepcji inwestycji mieszkaniowych.
 16. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej.
 17. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 18. Wolne wnioski.
 19. Zakończenie zebrania.

(źródło: smkociewie.com.pl)

WAŻNE:

Członkowie SM mają prawo:

 • zaproznać się z dokumentami (sprawozdaniem finansowym Spółdzielni wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółdzielni w 2017 r., Rady Nadzorczej, Komisji Rewizyjnej, Rad Osiedla, sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2017 r., protokołem z lustracji pełnej wraz z listem polustracyjnym oraz projektami uchwał dostępnymi w biurze Zarządu Spółdzielni przy ul. Sobieskiego 7 oraz w biurach administracji osiedlowych w godzinach ich urzędowania;
 • zgłaszać projekty uchwał popartych co najmniej przez 10 członków oraz żądać umieszczenia spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia do dnia 4 maja;
 •   zgłaszać poprawki do projektów uchwał do dnia 17 maja. Żądanie umieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad i zgłoszenie poprawek do projektów uchwał należy składać w biurze Zarządu Spółdzielni ul. Sobieskiego 7, pokój 16 (sekretariat) w godzinach urzędowania biura;
 • składać oświadczenia w sprawie wyboru części Walnego Zgromadzenia do 17 maja, g. 14:30 – w przypadku, gdy członek posiada kilka praw do lokali o różnej właściwości części Walnego Zgromadzenia;
 • uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka.

Przypomnijmy, że od 9 września 2017 r., w związku z nowelizacją ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, członkostwo w spółdzielni powstaje z mocy prawa i przysługuje wyłącznie osobom związanym węzłem prawnym ze spółdzielnią. Członkostwo z mocy prawa wiąże się z brakiem obowiązku składania deklaracji członkowskiej i niewnoszeniem wpisowego.

Zgodnie z ww. nowelizacją, członkiem spółdzielni mieszkaniowej jest osoba fizyczna, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie lub własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, roszczenie o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu albo odrębnej własności lokalu (ekspektatywa własności) oraz założyciel spółdzielni. Członkami spółdzielni mogą być również małżonkowie, jeżeli prawo do lokalu w spółdzielni przysługuje im wspólnie, oraz osoba prawna, której nie może jednak przysługiwać spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu. Nowelizacja przewiduje też zastępowanie członka spółdzielni podczas obrad walnego zgromadzenia przez pełnomocnika.

Opublikowano Bez kategorii, Masz Prawo Wiedzieć | Skomentuj

Nagrody dla Zarządu i pracowników STAR-WIK Sp. z o. o

Nagrody dla Zarządu i pracowników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji STAR-WIK Sp. z o. o w Starogardzie Gdańskim

Nagrody dla Zarządu:

1.Joanna Myślińska Prezes Zarządu – Dyrektor Spółki:
Rok 2016 – 24.250 zł
Rok 2017 – 24.416 zł
Łącznie: 48.666 zł

2. Stefan Rajkowski :
Rok 2015 – 23.000 zł
Rok 2016 – 23.000 zł
Rok 2017 – 23.000 zł
Łącznie: 69.000 zł

Nagrody dla pracowników:
Rok 2015 – 340.470,85 zł
Rok 2016 – 314.191,62 zł
Rok 2017 – 129.728,36 zł
Łącznie: 784.390,83 zł

Opublikowano Bez kategorii | 1 komentarz

Milionowe nagrody i premie w ZUOK Stary Las

Nagrody i premie wypłacone Prezesowi i pracownikom Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych ”STARY LAS” Sp. z o.o

Rada nadzorcza w 2017 roku przyznała Prezesowi Zarządu Spółki  Rafałowi Etmańskiemu  nagrodę roczną za rok 2016 w wysokości 3 krotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego  w wysokości –  51.364,68 zł

Na nagrody i premie dla pracowników przeznaczono :
W 2015 r. – 914,664,36 zł
W 2016 r.- 1.122.876,27 zł
W 2017 r.- 1.442.811,24 zł
Łącznie na nagrody i premie przeznaczono: 3 mln 480 tys 351 zł 87 gr

zuok Stary Las-1zuok Stary Las-2

Opublikowano Bez kategorii | 3 komentarzy

Nagrody dla pracowników Starostwa Powiatowego i jednostek podległych Staroście

Zwróciliśmy się do Starostwa Powiatowego o udostępnienie informacji:

1. W jakiej wysokości przyznano nagrody Zarządowi Powiatu (Staroście-Leszek Burczyk,Wicestaroście-Kazimierz Chyła,Patryk Gabriel, Lech Kolaska,Henryk Świadek), naczelnikom, sekretarzowi, skarbnikowi, konserwatorowi zabytków,szefowi radców prawnych i wszystkim dyrektorom – kierownikom jednostek podległych Staroście, w latach 2015-2017, podanie w ujęciu rocznym kwoty brutto z uzasadnieniem jeśli było, na każdą wymienioną osobę z osobna.

Odpowiedzi Starosty:
Starosta Starogardzki Leszek Burczyk, Wicestarosta Kazimierz Chyła, Etatowy Członek Zarządu Patryk Gabriel oraz członkowie Zarządu Lech
Kolaska i Henryk Świadek nie otrzymywali nagród.

Nagrody wypłacone pracownikom  w latach 2015 – 2017:

1) Badziąg Jarosław Naczelnik Wydziału Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej
2015 r – 4.200 zł brutto
2016 r – 4.500 zł brutto
– za zaangażowanie w realizację powierzonych zadań
2017 r – 4.500 zł brutto
– za kompetentne i efektywne wykonywanie powierzonych zadań.
Łącznie : 13 200 zł brutto

2) Gabriel Marek Naczelnik Wydziału Edukacji
2015 r – 4.400 zł brutto
2016 r – 4.500 zł brutto
– za zaangażowanie w realizację powierzonych zadań
2017 r – 4.700 zł brutto
– za kompetentne i efektywne wykonywanie powierzonych zadań
Łącznie: 13 600 zł brutto

3) Jabłonka Helena Naczelnik Wydziału Organizacyjnego
2015 r – 4.100 zł brutto
2016 r – 4.400 zł brutto
– za zaangażowanie w realizację powierzonych zadań
2017 r – 4.400 zł brutto
– za kompetentne i efektywne wykonywanie powierzonych zadań
Łącznie: 12 900 zł brutto

4) Kabała Józef Naczelnik Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg
2015 r – 4.200 zł brutto
2016 r – 8.400 zł brutto
– za nadzorowanie przygotowań do remontu pomieszczeń Referatu Komunikacji oraz za koordynację prac wydziału w związku ze wzmożoną obsługą interesantów w okresie letnim, – za zaangażowanie w realizację powierzonych zadań
2017 r – 4.500 zł brutto
– za kompetentne i efektywne wykonywanie powierzonych zadań
Łącznie: 17 100 zł brutto

5) Komorowski Jerzy Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa
2015 r – 5.200 zł brutto
2016 r – 4.500 zł brutto
– za zaangażowanie w realizację powierzonych zadań
2017 r – 4.700 zł brutto
– za kompetentne i efektywne wykonywanie powierzonych zadań
Łącznie: 14 400 zł brutto

6) Kosecki Rafał Naczelnik Wydziału Polityki Gospodarczej i Funduszy Europejskich
2015 r – 6.200 zł brutto
– za zaangażowanie w realizację projektów unijnych POKL 2007-2013
2016 r – 4.700 zł brutto
– za zaangażowanie w realizację powierzonych zadań
2017 r – 9.700 zł -brutto
– za kompetentne i efektywne wykonywanie powierzonych zadań – za przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w okresie od I 2016 do VII 2017
Łącznie: 20 600 zł brutto

7) Kuca Tadeusz Konserwator Zabytków Powiatu Starogardzkiego
2015 r – 800 zł brutto
2016 r – 2.500 zł brutto
– za zaangażowanie w realizację powierzonych zadań
2017 r – 1.500 zł brutto
– za kompetentne i efektywne wykonywanie powierzonych zadań
Łącznie: 4 800 zł brutto

8) Łuczkowski Waldemar Kierownik Zespołu Radców Prawnych
2015 r – 3.100 zł brutto
2016 r – 3.850 zł brutto
– za zaangażowanie w realizację powierzonych zadań
2017 r – 3.600 zł brutto
– za kompetentne i efektywne wykonywanie powierzonych zadań
Łącznie: 10 550 zł brutto 

9) Małkowski Andrzej Skarbnik Powiatu
2015 r – 4.800 zł brutto
2016 r – 5.000 zł brutto
– za zaangażowanie w realizację powierzonych zadań
2017 r – 4.900 zł brutto
– za kompetentne i efektywne wykonywanie powierzonych zadań
Łącznie: 14 700 zł brutto 

10) Porazik Joanna Naczelnik Wydziału Finansowego
2017 r – Łącznie: 4.300 zł brutto
– za kompetentne i efektywne wykonywanie powierzonych zadań

11) Schmidt Sebastian Sekretarz Powiatu
2015 r – 4.800 zł brutto
2016 r – 5.000 zł brutto
– za zaangażowanie w realizację powierzonych zadań
2017 r – 5.000 zł brutto
– za kompetentne i efektywne wykonywanie powierzonych zadań
Łącznie: 14 800 zł brutto

12) Toczek Jacek Naczelnik Wydziału Kultury, Sportu i Promocji Regionu
2015 r – 4.000 zł brutto
2016 r – 4.100 zł brutto
– za zaangażowanie w realizację powierzonych zadań
2017 r – 4.400 zł  brutto
-za kompetentne i efektywne wykonywanie powierzonych zadań
Łącznie: 12 500 zł brutto

13) Wachnik Cezary Naczelnik Wydziału Geodezji Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
2015 r – 4.300 zł brutto
2016 r –4.500 zł brutto
– za zaangażowanie w realizację powierzonych zadań
2017 r –4.600 zł brutto
– za kompetentne i efektywne wykonywanie powierzonych zadań
Łącznie: 13 400 zł brutto

14) Zdrowowicz Andrzej Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
2015 r – 3.200 zł brutto
2016 r – 3.300 zł brutto
2017 r – 5.200 zł brutto
Łącznie: 11 700 zł brutto

– za czynne zaangażowanie w prace Sztabu Kryzysowego powołanego przez Prezydenta Miasta Starogard Gd. z powodu trudnych warunków
atmosferycznych– za kompetentne i efektywne wykonywanie powierzonych zadań

15) Bona Andrzej Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Starogardzie Gd.
2015 r – 2.850 zł brutto
2016 r – 2.800 zł brutto
2017 r – 2.800 zł brutto
Łącznie: 8 450 zł brutto

16) Burczyk Tadeusz Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gd.
2015 r – 2.850 zł  brutto
2016 r – 2.800 zł brutto
2017 r – 2.800 zł brutto
Łącznie: 8 450 zł brutto

17) Gałązka-Janas Hanna Dyrektor II LO w Starogardzie Gd.
2017 r – 2.800 zł brutto

18) Górska Wiesława Dyrektor I LO w Starogardzie Gd.
2015 r – 2.850 zł brutto
2016 r – 2.800 zł brutto
2017 r – 2.800 zł brutto
Łącznie: 8 450 zł brutto

19) Grunwald Bernadeta Dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Starogardzie Gd.
2015 r – 2.850 zł brutto
2016 r – 2.800 zł brutto
2017 r – 2.800 zł brutto
Łącznie: 8 450 zł brutto

20) Janowicz Tomasz Dyrektor Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Starogardzie Gd.
2015 r – 2.850 zł brutto
2016 r – 2.800 zł brutto
2017 r – 2.800 zł brutto
Łącznie: 8 450 zł brutto

21) Kłos Maria Dyrektor Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Starogardzie Gd.
2015 r – 2.900 zł brutto
2016 r –2.800 zł brutto
2017 r – 2.800,- brutto
Łącznie: 8 500 zł brutto

22) Konopko Tomasz Dyrektor Z E A P P O w Starogardzie Gd.
2015 r – 2.850 zł brutto
2016 r – 2.800 zł brutto
2017 r – 2.800 zł brutto
Łącznie: 8 450 zł brutto

23) Oller Grzegorz Dyrektor Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie Gd.
2015 r – 2.850 zł brutto
2016 r – 2.800 zł brutto
2017 r – 2.800 zł brutto
Łącznie: 8 450 zł brutto

24) Piechowski Tomasz Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Skórczu
2016 r – 2.800 zł brutto
2017 r – 2.800 zł brutto
Łącznie: 5 600 zł brutto

25) Portee Alfred Dyrektor ZSR CKP Bolesławowo
2015 r – 2.850 zł brutto
2016 r – 2.800 zł brutto
2017 r – 2.800 zł brutto
Łącznie: 8 450 zł brutto

26) Suchocka Małgorzata Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnej Wodzie
2015 – 2017 – bez nagród

27) Waśkowska Marzena Dyrektor Technikum w Owidzu
2015 r – 2.850 zł brutto
2016 r – 2.800 zł brutto
2017 r – 2.800 zł brutto
Łącznie: 8 450 zł brutto

Za wzorowe wywiązywanie się z obowiązków służbowych.

28) Banach Arkadiusz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gd.
2015 r – 5.000 zł brutto
– za wkład pracy w realizację zadań Urzędu oraz realizację projektów współfinansowanych z EFS Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego

2016 r – 10.000 zł brutto
– za wkład pracy w realizację zadań Urzędu oraz realizację projektów współfinansowanych z EFS Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, – za wkład pracy w realizację zadań Urzędu oraz realizację projektów współfinansowanych z EFS Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego

2017 r – 10.000 zł brutto
Łącznie: 25 000 zł brutto
za wkład pracy w realizację zadań Urzędu oraz realizację projektów współfinansowanych z EFS Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego oraz za zaangażowanie w pozyskaniu środków w ramach programu Wyrównywania Różnic Między Regionami, – za wkład pracy w realizację
zadań Urzędu oraz realizację projektów współfinansowanych z EFS Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego

29) Erdei Grażyna Kierownik Zakładu Obsługi Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gd.
2015 r – 3.800 zł  brutto
– za zaangażowanie w realizację powierzonych zadań
2016 r – 3.900 zł brutto
– za zaangażowanie w realizację powierzonych zadań
2017 r – 3.200 zł brutto
–  za zaangażowanie w realizację powierzonych zadań
Łącznie: 10 900 zł brutto

30) Kurzyński Dariusz Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Starogardzie Gd.
2015 r – 4.300 zł brutto
– za zaangażowanie w realizację powierzonych zadań
2016 r – 4.000 zł brutto
– za zaangażowanie w realizację powierzonych zadań
2017 r – 5.100 zł brutto
–  za zaangażowanie w realizację powierzonych zadań
Łącznie: 13 400 zł brutto

31) Macińska Irena Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Rokocinie
2015 r – 8.900 zł brutto
– za zaangażowanie w realizację powierzonych zadań
2016 r – 8.900 zł brutto
– za zaangażowanie w realizację powierzonych zadań
2017 r – 8.900 zł brutto
–  za zaangażowanie w realizację powierzonych zadań
Łącznie: 26 700 zł brutto

32) Szadokierski Bartosz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gd.
2016 r – 2.000 zł brutto
– za zaangażowanie w realizację powierzonych zadań
2017 r – 10.400 zł brutto
Łącznie: 12 400 zł brutto
– za zaangażowanie w realizację powierzonych zadań,
– za kontynuację realizacji zadań programu ”Aktywny Samorząd” na 2017 r. związanych z
nadzorem nad prawidłową realizacją Programu, monitorowaniem oraz kontrolą wydatkowania środków na powyższe zadania

33) Szczodrowska Katarzyna Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Starogardzie Gd.
2015 r – 8.900 zł brutto
– za zaangażowanie w realizację powierzonych zadań
2016 r – 8.900 zł brutto
– za zaangażowanie w realizację powierzonych zadań
2017 r – 8.900 zł brutto
–  za zaangażowanie w realizację powierzonych zadań
Łącznie: 26 700 zł brutto

34) Szwedowska Anna Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Szpęgawsku
2016 r – 6.700 zł brutto
– za zaangażowanie w realizację powierzonych zadań
2017 r – 8.900 zł brutto
–  za zaangażowanie w realizację powierzonych zadań
Łącznie: 15 600 zł brutto

Opublikowano Bez kategorii | 1 komentarz

Nagrody dla dyrektora i pracowników MZK

Nagrody przyznane  dyrektorowi i pracownikom  Miejskiego Zakładu Komunikacji Miejskiej  w Starogardzie Gdańskim w latach 2015- 2017:

Nagrody dla dyrektora Henryka Klecha:
Rok 2015  – 11 310,00 zł,
Rok 2016 – 15 382,50 zł,
Rok 2017 – 12 383,25 zł
Łącznie: 39 075,75 zł
Uzasadnienie – za duże zaangażowanie w efektywne gospodarowanie środkami finansowymi Zakładu

Nagrody dla pracowników:

Rok 2015 – 100 800,00 zł,

Rok 2016 – 233 900,00 zł,

Rok 2017 – 112 200,00 zł

Łącznie – 446 900,00 zł

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj