27 maja – Dzień Samorządu Terytorialnego

samorządności

Dziś przypada Dzień Samorządu Terytorialnego – święto współdecydowania, wspólnotowości, działalności na rzecz dobra wspólnego, ale i współodpowiedzialności. Z tej okazji życzymy prezydentowi, staroście, burmistrzom, sołtysom, radnym, pracownikom samorządowym, dziennikarzom lokalnym, społecznikom oraz wszystkim niewymienionym, którzy przyczyniają się do umacniania i rozwoju lokalnej wspólnoty dużo zdrowia, skuteczności w zaspokajaniu potrzeb mieszkańców oraz nieustającego zapału i satysfakcji z pracy na rzecz naszych małych ojczyzn.

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Co dalej z budynkiem gimnazjum nr 3?

Grono pedagogiczne gimnazjum nr 3, którego budynek ma szansę już niedługo służyć żołnierzom zamiast dzieciom, wystosowało pismo do prezydenta i radnych. Pozwoliliśmy sobie przekopiować treść:

Starogard Gdański, 26.05.2017r.
Prezydent Miasta Starogard Gdański
Pan Janusz Stankowiak
Przewodniczący Rady Miasta Starogard Gdański Pan Jarosław Czyżewski
Radni Rady Miasta Starogard Gdański

Starogardzka „trójka”, czyli Publiczne Gimnazjum nr 3 im. Stanisława Staszica to szkoła, która na przestrzeni lat ulegała przeobrażeniom, zmieniała się jej nazwa i wizerunek. Zawsze jednak była placówką oświatową cieszącą się uznaniem wśród mieszkańców i władz miasta. Obecnie działające PG 3 powstało w wyniku przeobrażeń będących następstwem reformy oświaty z 1999 roku. Wówczas przed kadrą stanęło duże wyzwanie: stworzyć szkołę najlepszą w mieście. Podjęliśmy się tego trudnego zadania, mimo że na początku wydawało się to niemożliwe. Wiele lat pracowaliśmy na opinię, którą cieszymy się dzisiaj.
Wyniki naszych uczniów z egzaminu zewnętrznego są najlepsze w mieście, wyższe od średniej powiatu, województwa, a nawet kraju. O gimnazjalistach ze starogardzkiej „trójki” głośno również z powodu zajmowanych przez nich miejsc w konkursach przedmiotowych, artystycznych, literackich i zawodach sportowych. Możemy poszczycić się największą ilością laureatów i finalistów, co można co roku zaobserwować podczas uroczystości podsumowujących rok szkolny. Dzięki naszym staraniom i wsparciu miasta uczestniczyliśmy w programach unijnych, dających możliwość wyrównywania szans edukacyjnych wśród uczniów oraz rozwijania zainteresowań. Uczestniczymy w programie „Zdolni z Pomorza” i jako jedyni ze starogardzkich szkół doszliśmy do finału „Pomorskich Meczów Matematycznych”, organizowanych przez Uniwersytet Gdański. Staramy się, aby nasi uczniowie byli otwarci na ludzi, aby poznawali tradycję i kulturę innych narodów, a przy tym kultywowali i propagowali nasze polskie wartości. Temu służyła wymiana międzynarodowa i uczestnictwo w programie unijnym „Comenius”. Dużo czasu i sił włożyliśmy w pracę pozalekcyjną zarówno z uczniem słabym jak i zdolnym. Robiliśmy to bezinteresownie i w dobrej wierze, że nasze wysiłki zostaną docenione. Staraliśmy się stworzyć uczniom jak najlepsze warunki do pracy. Nie bez znaczenia jest fakt, że nasza szkoła nie jest dużą placówką, klasy są niezbyt liczne. Dzięki temu uczniowie czują się bezpiecznie, z przyjemnością przychodzą do szkoły. Niejednokrotnie podkreślają, że atmosfera w naszym gimnazjum sprzyja ich wszechstronnemu rozwojowi. Nasza praca zyskuje uznanie również wśród rodziców, którzy wszelkimi sposobami starają się, by ich pociechy uczęszczały właśnie do „trójki”. Przez wiele lat mieliśmy wrażenie, że doceniają nas również władze miasta.
Wydarzenia ostatnich dni brutalnie sprowadziły nas na ziemię. Wycena budynku naszego gimnazjum , która miała miejsce w ubiegłym tygodniu, stałą się zapowiedzią zbliżającej się katastrofy. Postanowiono, że nasz budynek zostanie przekazany MON-owi i zasiedlą go żołnierze WOT-u.
Placówka radykalnie zmieni swój charakter. Czy to doda prestiżu miasta? Bardzo wątpimy. Czy powstaną nowe miejsca pracy? Może tak, ale kto zapewni zatrudnienie dotychczasowym pracownikom naszego gimnazjum, zwłaszcza z działu obsługi i administracji? Dzisiaj nauczyciele otrzymują zapewnienie, że jest dla nich praca w PSP 1, ale czy jutro nie dowiemy się, że okoliczności uległy zmianie i w rezultacie nie będzie dla nas zatrudnienia. Z koniecznością zmiany miejsca pracy nauczycielom na pewno trudno będzie się pogodzić, ale czy rodzice zgodzą się, by ich dzieci powierzone nam we wrześniu 2016 roku kończyły gimnazjum w innym budynku, prawdopodobnie z nowym składem nauczycielskim? Nauka w gimnazjum trwa tylko trzy lata, a w tym czasie będą zmuszone po raz kolejny zmieniać środowisko, co nie zapewni im takiego komfortu pracy, jaki miałyby, kończąc trzeci etap edukacji w dotychczasowym budynku. Należy wziąć pod uwagę fakt, że zwiększenie liczebności uczniów w PSP 1 skutkować będzie pracą na dwie zmiany, co zwłaszcza w okresie zimowym będzie dużym utrudnieniem dla wszystkich grup i wpłynie na efekty nauczania.
Każda reforma niesie ze sobą utrudnienia, jesteśmy tego świadomi. Dlaczego jednak uniemożliwia nam się przejście przez trudny okres wdrażania zmian w spokoju. Podczas spotkania pracowników PG 3 i rodziców z przedstawicielami władz miasta, wiceprezydent Maciej Kalinowski zapewniał, że w budynku przy ul. II Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich jest i pozostanie szkoła. Na pytanie zadane prze rodzica, dotyczące przyszłości placówki po wygaśnięciu gimnazjum, otrzymaliśmy odpowiedź, że podjęte zostaną kroki w celu utworzenia odrębnej szkoły podstawowej. Mieliśmy nadzieję, ze to się ziści. W obecnej sytuacji czujemy się oszukani i ignorowani przez ludzi, którym powierzyliśmy stery. Ich stanowisko dziwi tym bardziej, że miasto dysponuje inną bazą lokalową poza centrum miasta, która mogłaby być dostosowana dla potrzeb MON-u.
Bardzo nie chcielibyśmy, aby placówka, którą traktujemy jak drugi dom, w przyszłości podzieliła losy budynków wcześniej powierzonych wojsku.
Prosimy o wzięcie pod uwagę naszego głosu w dyskusji dotyczącej przyszłości naszej szkoły.

Pracownicy Publicznego Gimnazjum nr 3
w Starogardzie Gdańskim

Wygląda na to, że nie tylko pracownicy PG3 i rodzice uczących się tam dzieci zostali wprowadzeni w błąd. Wiceprezydent Kalinowski zapewniał także radnych przed podjęciem uchwały dostosowującej sieć publicznych szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, że po roku 2019 obowiązek szkolny będzie realizowany we wszystkich budynkach obecnych gimnazjów. Jako dowód załączamy fragment dostępnego na stronie bip protokołu sesji z 8 lutego 2017.

pg31

Liczymy, że władze przed podjęciem decyzji wezmą pod uwagę głos mieszkańców.

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Czy radnemu Pieleckiemu zostaną postawione zarzuty o charakterze korupcyjnym?

4 kwietnia do Przewodniczącego Rady Miasta wpłynęło pismo z Centralnego Biura Antykorupcyjnego w sprawie rzekomych nieprawidłowości w działaniach radnego Rady Miasta Wojciecha Pieleckiego. Jak się dowiedzieliśmy, pan przewodniczący zwrócił się do radnego Pieleckiego o ustosunkowanie się do zarzucanych nieprawidłowości, radny złożył stosowne wyjaśnienia, które zostaną przesłane do CBA.

pieleckicba

Czy radnemu Pieleckiemu zostaną postawione zarzuty o charakterze korupcyjnym?Zapewne niebawem wszyscy poznamy więcej szczegółów…

Opublikowano Masz Prawo Wiedzieć | Skomentuj

Oświadczenie majątkowe radnego prześwietlane przez Urząd Kontroli Skarbowej?

Niedawno pisaliśmy o oświadczeniach majątkowych za 2016 r. A jak radni wywiązali się ze swojego ustawowego obowiązku w 2015 r.? Załączamy fragment odpowiedzi, którą otrzymaliśmy od pana Przewodniczącego Rady Miasta.

ośwmaj2015

Ustawa o samorządzie gminnym, powiatowym, jak i o samorządzie województwa przewiduje możliwość wystąpienia przez podmiot dokonujący analizy do dyrektora urzędu kontroli skarbowej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej oświadczenie z wnioskiem o kontrolę jej oświadczenia majątkowego.(art. 24h ust. 9 usg, art. 25c ust. 10 usp). Może to mieć miejsce, gdy podmiot dokonujący analizy poweźmie podejrzenie, że osoba składająca oświadczenie majątkowe podała w nim nieprawdę lub zataiła prawdę.

Oświadczenie składane jest pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań, o czym informują przepisy i sam druk oświadczenia. Składający potwierdza własnoręcznym podpisem świadomość odpowiedzialności.

Postępowanie kontrolne odbywa się zgodnie z przepisami ustawy o kontroli skarbowej (ustawa z 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej, tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 65, poz. 8) (art. 24h ust. 10 usg, art. 25c ust. 10 usp).

Po zakończeniu postępowania kontrolnego w zakresie kontroli oświadczeń o stanie majątkowym organ kontroli skarbowej wydaje wynik kontroli. Dla osoby kontrolowanej konsekwencją w zakresie poczynionych przez organ kontroli skarbowej ustaleń jest ewentualna odpowiedzialność karna w ramach postępowania przed właściwymi organami ścigania.

O wynikach kontroli oświadczenia majątkowego radnego Walczaka oraz ewentualnych kolejnych krokach prawnych poinformujemy po otrzymaniu odpowiedzi.

 

Opublikowano Masz Prawo Wiedzieć | Skomentuj

Wojska Obrony Terytorialnej w Starogardzie?

UchwalaWOT-1UchwalaWOT-2

Według dzisiejszych informacji na portalu kociewiak.pl oraz profilu fb radnego Tomasza Walczaka, na najbliższej sesji Rady Miasta radni podejmą decyzję odnośnie nieodpłatnego i bezterminowego przekazania Skarbowi Państwa należącego do zasobów miasta budynku obecnego gimnazjum nr 3 przy ul. Szwoleżerów w Starogardzie Gd. na potrzeby Wojsk Obrony Terytorialnej (przypomnijmy, że Skarb Państwa nie godzi się na nieodpłatne przekazanie terenu Stada Ogierów miastu). Jeśli radni przegłosują uchwałę, do Starogardu w najbliższym czasie sprowadzi się 100 zawodowych żołnierzy szkolących ochotników, a w weekendy przyjeżdżać będzie na szkolenia 700-800 adeptów.

Mieszkańców jak zwykle nikt o zdanie nie pyta… Zapytamy więc my. Czy starogardzianie chcą jednostki WOT w mieście? Zachęcamy do udziału w naszej facebookowej sondzie. Pomóżmy radnym podjąć dobrą i świadomą decyzję!

WOT

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Oświadczenia majątkowe

Na stronach bip Urzędu Miasta oraz Starostwa Powiatowego pojawiły się niedawno oświadczenia majątkowe za rok 2016 (brakuje jeszcze oświadczenia starosty). Zachęcamy do zapoznania się z ich treścią.

Najwyższy dochód za rok ubiegły w wysokośc 269 486,43 zł, wykazał pan Rafał Etmański, obecnie prezes zarządu ZUOK Stary Las od 29 kwietnia 2016 r., wcześniej prezes zarządu PUK Starkom (dla porównania, prezydent Stankowiak w poprzednim roku osiągnął dochód w wysokości 161 644,79 zł, czyli niecałe 60% dochodu prezesa Etmańskiego).

etmański

Co ciekawe, pan Etmański, jak wynika z oświadczenia, przez 4 miesiące pracy w PUK Starkom zarobił… 126 847,68 zł! Niezła sumka, zwłaszcza w porównaniu z dochodem obecnego prezesa, pana Rafała Głodka – postanowiliśmy więc zapytać Starkom o jej składowe.

wniosek Starkom-1

Odpowiedź oczywiście opublikujemy.

Opublikowano Masz Prawo Wiedzieć | Skomentuj

Streaming sesji Rady Miasta i Powiatu – sonda

Niebawem rozstrzygną się losy naszych petycji w sprawie streamingu sesji i upubliczniania materiałów z komisji Rady Miasta i Powiatu. Z tej okazji mała facebookowa sonda (dostępna pod LINKIEM) – gorąco zachęcamy do udziału!

sonda

 

 

 

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Rada Powiatu – za czy przeciw jawności?

Starostwo (1)-1

Sesje Rady Powiatu oraz obrady poszczególnych komisji Rady teoretycznie dostępne są dla wszystkich zainteresowanych – nikt nie ma prawa nikomu zabronić w nich udziału – jednak w praktyce mało kto może pozwolić sobie na fizyczne uczestnictwo w pracach radnych. W godzinach 11:00 – 15:00 w środku tygodnia większość mieszkańców pracuje lub się uczy, poza tym, dla tych spoza Starogardu, bo mówimy przecież o całym powiecie, dojazd do starostwa oznacza dodatkowe koszty i czas… Transmisje obrad on-line z możliwością obejrzenia materiału archiwalnego rozwiązują ten logistyczny problem pozwalając mieszkańcom niejako być w dwóch miejscach jednocześnie, nie mówiąc już o ułatwieniu pracy lokalnym mediom, które muszą być zwykle w pięciu miejscach – dlatego z taką propozycją w formie petycji wyszliśmy do Starosty Powiatu Starogardzkiego, pana Leszka Burczyka, który zostawił decyzję radnym powiatu.

Głosowanie nad naszą petycją odbędzie się na najbliższej sesji Rady Powiatu 26 maja ok. g. 14:00 w sali obrad Starostwa Powiatowego.

Koszt może być tylko finansowy, a ten zależy bezpośrednio od wybranego wariantu. Wybór pozostawiamy w gestii decydentów, jak się dowiadywaliśmy w innych miastach, kwoty przedstawiają się następująco:

1. Realizacja za pośrednictwem firmy zewnętrznej:

a. transmisja na żywo z wykorzystaniem jednej kamery pokazującej ogólny widok sali – koszt ok. 400-500 zł brutto miesięcznie (405,99 zł w Zawierciu czy 429,27 zł w Skoczowie),

b. transmisja z wykorzystaniem kilku kamer lub z kadrowaniem na osobę zabierającą w danej chwili głos – odpowiednio wyższy koszt nawet do ponad 10 tysięcy zł miesięcznie.

2. Realizacja za pomocą własnych zasobów oznaczająca jednorazowy zakup kamery IP, oprogramowania oraz montaż gniazdka sieciowego i wykorzystanie pracownika starostwa do obsługi – koszt ok. 4600 zł jednorazowo.

Dodatkową korzyścią przy wyborze wariantu nr 2 byłaby możliwość wykorzystania posiadanego sprzętu również do innych nagrań i transmisji – nie tylko sesji.

Przypomnijmy, że ostatnia podwyżka diet radnych powiatowych to dodatkowe obciążenie budżetu o 5 320 zł miesięcznie.

Opublikowano Bez kategorii, Masz Prawo Wiedzieć | Skomentuj

Sejmowa Komisja Infrastruktury w Starogardzie Gdańskim

KIS

W czwartek 18 maja o g. 12:00 w Urzędzie Miasta Starogard Gdański rozpocznie się z inicjatywy posła Jana Kiliana dwudniowe wyjazdowe posiedzenie sejmowej Komisji Infrastruktury. Oprócz posłów swój udział zapowiedzieli także przedstawiciele ministerstwa, w tym Wiceminister Infrastruktury i Budownictwa Kazimierz Smoliński oraz Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad Krzysztof Kondraciuk.

W programie prac Komisji:

 • czwartek 18 maja od g. 12:00:
  – Omówienie perspektyw realizacji Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 ze szczególnym uwzględnieniem województwa pomorskiego,
  – Bezpieczeństwo ruchu drogowego na drogach powiatowych i gminnych na przykładzie powiatów chojnickiego i starogardzkiego,
  – Perspektywy budowy obwodnicy Starogardu Gdańskiego na drodze krajowej nr 22,
  – Komunikacja i infrastruktura kolejowa w południowej części województwa pomorskiego na przykładzie linii kolejowej nr 203.
 • piątek 19 maja od g. 8:30:
  – Perspektywy rozwoju małych i średnich firm w kontekście stanu infrastruktury dróg lokalnych w powiatach starogardzkim i chojnickim.

Również w piątek na specjalnej sesji Rady Miasta radni będą głosować uchwałę o wyrażeniu zgody na podjęcie czynności zmierzających do wdrożenia na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański programu „Mieszkanie Plus”.

Zachęcamy do udziału wszystkich zainteresowanych!

Opublikowano Masz Prawo Wiedzieć | Skomentuj

Konsultacje społeczne w sprawie Komitetu Rewitalizacji

Obraz-Stary-Rynek-wizja-600x400

Prezydent Miasta Starogard Gdański, na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, zaprasza mieszkańców do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Miasta Starogard Gdański w sprawie określania zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Spotkanie otwarte z mieszkańcami odbędzie się 17 maja o godz. 17: 00 w budynku Ratusza ul. Rynek 1.

Uwagi i opinie dotyczące projektu uchwały należy przesyłać na adres rewitalizacja@um.starogard.pl lub składać pisemnie w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta ul. Gdańska 6 w terminie od 5 maja do 5 czerwca 2017 r.

Z projektem uchwały można zapoznac sie pod linkiem Projekt uchwały: Regulamin Komitetu Rewitalizacji

Opublikowano Masz Prawo Wiedzieć | Skomentuj